Äntligen ljus på Åland

När tiderna är dystra gäller det att hitta ljusglimtarna där de finns och i går kom det nyheter som helt klart är av den muntrare sorten. Källan är Åsub som i sin årliga granskning av den åländska ekonomin listar några områden som kan få positiva effekter för hela samhället. Det är dessutom bra för allas självförtroende att ekonomi är på väg att vända.
Att pilarna sakta vänder uppåt har inget med tur att göra. Det krävs hårt arbete och modiga beslut. Tack vare ett hårt arbetande näringsliv och stabil politisk ledning börjar kurvorna på Åland så småingom peka uppåt igen.
Trots att tillväxten ser ut att bli svag ytterligare ett par år saknas inte ljusglimtar. De viktigaste av dessa är de försiktigt positiva förväntningarna inom den privata sektorn, att arbetslösheten nu ser ut att kulminera, sjöfartens sänkta bunkerkostnader och fortsatta exportframgångar inom finans- och delar av den avancerade tjänstesektorn. Prognosen hanterar det kommande tolv månaderna och slår till exempel fast följande:

• En ökande efterfrågan från exportmarknaderna i Europa ger möjligheter till en vändning för Finlands ekonomi.

Min kommentar: Detta är inte mer än väntat. Finland har stora naturtillgångar som rätt hanterade måste gå att slå mynt av i exporten till länder som saknar sådana resurser.

• Från det privata åländska näringslivet hörs försiktigt positiva signaler.

• BNP-tillväxten 2013 var 1,3 procent och enligt preliminära beräkningar blir den -0,8 procent 2014. Den fortsätter enligt vår prognos att ligga på minussidan innevarande år (-2,0 procent) och 2016 (-0,5 procent). En stor del av den negativa förändringen 2014-2016 beror på minskad verksamhet hos Ålandsregistrerade företag med tyngdpunkt utanför landskapet.
Min kommentar: Detta är underligt. Med tanke på Ålands närhet till exempelvis Stockholm där näringslivet går på högvarv borde möjligheter stå att finns för de åländska företag som försöker.

• Oljepriset bedöms ligga under 2014 års nivå de närmaste två åren. Vi räknar med ett genomsnittspris på cirka USD 60 per fat för Brentolja i år och USD 70 per fat 2016.
Min kommentar: Väldigt goda nyheter för ett samhälle som Åland där oljeberoendet är stort till följd av sjöfarten.

• Arbetslöshetsgraden väntas i år ligga kvar på samma nivå som föregående år (4,0) procent för att nästa år (2016) sjunka något (till 3,8 procent).
Min kommentar: Varenda människa som saknar jobb är såklart ett slags misslyckande men ställt i relation till våra omkringliggande områden handlar det om en arbetslöshetsprocent som är försumlig.

• En svag ökning av den privata konsumtionen och hushållens köpkraft förväntas under året.
Min kommentar: Detta beror bland annat på det låga oljepriset som lämnar utrymme för att köpa annat.

• Befolkningstillväxten är fortsatt god relativt sett (+250 personer 2014) och betydligt starkare än Finlands.
Min kommentar: Bland de allra bästa nyheterna är detta, inflyttning är något alla länder ger vad som helst för att ha. 
Arbetskraftens tillväxt håller inte jämna steg med befolkningsutvecklingen, vilket innebär att det behövs en ökad inflyttning av folk i arbetsför ålder. Vi behöver mer folk för att sköta Åland. 

• Avräkningsbeloppet till landskapet beräknas i år (2015) bli runt 222 miljoner och den summa som betalas ut 2016 beräknas bli ca 227 miljoner euro. Nästa år beräknas den i budgeten upptagna skattegottgörelsen bli knappt 5 miljoner euro och minska året därpå (2017).
Min kommentar: Även detta är positiva signaler. Varenda slant behövs för att hålla Åland rullande. Åsub varnar dessutom för att kombinationen av ansträngda offentliga finanser och en ”sjunkande deltagandegrad” på arbetsmarknaden över tid oroar. 

• Kommunerna budgeterar sammantaget med ett underskott på 1,5 miljoner euro för år 2015. För tre av de sex kommuner som budgeterar för positiva resultat är resultatet ändå sämre än i budgeterna för 2014.

• Det privata näringslivet andas en försiktig optimism om de kommande 12 månaderna. Man förutspår något förbättrade konjunkturutsikter. Mest positiv är man angående möjligheterna att förbättra lönsamheten. Konjunkturbarometern visar också en liten övervikt för dem som tror att personalstyrkan skall kunna utökas.

• Svenska kronans värde gentemot euron har minskat och kronan lägger sig nära långtidskursen under året.

• Färjerederierna får i år lägre bunkerkostnader i förhållande till fjolåret och därmed blir svaveldirektivets effekter på rederiernas kostnader mindre än väntat. En oförändrad konjunktur väntas under året.

• Den åländska torrlastsjöfarten har decimerats kraftigt under det senaste året och befinner sig i ett brytningsskede. Trots det visar barometern att torrlasten tror på förbättrade verksamhetsförutsättningar under året.

Min kommentar: Ett bra exempel och en god förebild i denna bransch är Godby Shipping som hittat nya marknader när de gamla försvunnit.

• Fraktraterna för sjötransporter stiger i takt med en förbättrad konjunktur i Europa. Förstärkningen av dollarn gynnar tankerverksamheten.
Min kommentar: Lundqvistrederiernas och deras förmåga att lägga sig rätt i konjunkturerna är något som hela Åland och speciellt Mariehamn ska tacka sina lyckliga stjärnor för.

• Den del av primärnäringarna som bedrivs i bolagsform är pessimistisk om det kommande året, men vi ser också optimistiska nysatsningar inom branschen som inte fångas upp av vår barometer.
Min kommentar: Fortsatta ansträngningar behövs för att marknadsföra de åländska produkterna på våra omkringliggande exportmarknader. Detta borde kopplas till hela Ålandsupplevelsen – hållbar utveckling, ren natur, härodlade produkter och så vidare.

• Inom livsmedelsindustrin är utsikterna blandade. Man förutspår bland annat bättre lönsamhet men också personalminskningar.


• Byggbranschen är försiktigt optimistisk. Mest positiv är man om det egna företagets verksamhet och lönsamhet. Man tror också på en viss expansion av personalstyrkan.
Min kommentar: Fattas bara annat med tanke på alla de byggprojekt som Ålands landskapsregering och dess närstående bolag och kommuner satt igång vid sidan av privata initiativ.

• Hotell- och restaurang förutspår en oförändrad konjunktur och är försiktigt positiv när det gäller möjligheterna att expandera det egna företagets verksamhet.

Min kommentar: Helt klart en viktig del av vår gemensamma framtid.

• Finansbranschen som helhet är starkt positiv när det gäller lönsamheten innevarande år. Bankerna rapporterar en god kreditefterfrågan och livlig placeringsverksamhet.

Min kommentar: Tag Ålandsbanken som exempel. I dag är det bolagsstämma då Sverige förre statsminister Göran Persson ska gå in i bankens styrelse.

• Branschen företagstjänster, inklusive IKT-företag, förväntar sig bättre omsättning och lönsamhet samt expansion på personalsidan. 

Min kommentar: Carus är ett härligt exempel på oräddhet.

• Inom branschen personliga tjänster förbättrades omsättningen förra året och företagen själva bedömer att denna liksom lönsamheten kommer att förbättras ytterligare under året. Dessutom tror man att personalstyrkan kan komma att utökas.

• Digitaliseringen ger möjligheter att utveckla nischade produkter i relation till sjöfart, finans och försäkring och e-handel, även om marknaderna för dessa tjänster främst ligger utanför Åland. Samtidigt skapas en större konsumtionsbas för närproducerade tjänster till hushållen.


Figuren sammanfattar Åsubs konjunkturbarometer för det privata näringslivet och visar de sammanvägda förväntningarna de närmaste 12 månaderna. Nästan alla barometerutslag för i år är åt höger, det vill säga det positiva hållet. 

Kommentarer

Populära inlägg