Nu krävs politisk samling

Läget är hårt men aldrig hopplöst. Som gruppledare för Centerns tio personer starka lagtingsgrupp hade jag nöjet att leverera gruppens åsikter kring budgetförslaget för år 2021. Jag tycker det är dags för politisk samling och det tycker gruppens medlemmar också. Anförandet löd så här:

Talman,

vi lever i extremt oförutsägbara tider och coronavirusets framfart överskuggar allt vi gör. I vardagen kastas vi mellan ytterligheterna och vi följer spänt nyheterna om när vaccinet ska komma som ska göra vår tillvaro mer levande igen. Vi är i händerna på ett virus som vi inte kan påverka, bara anpassa oss till. Till följd av pandemin står Åland i beråd att uppta lån för att klara driften och skapa förutsättningar för att vi så snabbt som möjligt ska kunna återgå till någon sorts normalt liv. Den vägen är svår både för den vanlige ålänningen och för alla vi som sitter i detta parlament och ska lotsa samhället framåt. Vår förmåga att bidra med stabilitet i samhällsbygget får återverkningar för alla som bor på Åland och är med och formar vår snart etthundraåriga självstyrelse som de facto hanterat både världskrig och epidemier och fortsatt att utvecklas till det mönstersamhälle som Åland på många vis är ett exempel på. Detta ställer krav på oss alla.

När finans- och näringsutskottet behandlade tilläggsbudget nummer fyra tidigare i höstas och godkände lånefullmakten nådde vi enhälligt följande skrivning som förpliktigar alla som sitter i denna sal, nämligen:

Utskottet bedömer att situationen för Åland är så allvarlig att det manar till samling.

Då infinner sig frågan vilken samling? I betänkandet efterfrågades bland annat reformer för att långsiktigt komma tillrätta med det strukturella underskottet i finanserna. Exempel på det är en genomgripande satsning på digitalisering och en allmän försiktighet när det gäller kostnader och projekt som inte är nödvändiga. Har landskapsregeringen levererat detta i denna budget? Kanske inte så mycket som många hade velat men här gäller att minnas verkligheten. Det gick fyra veckor från det att betänkandet klubbades till att budgeten som vi nu diskuterar låg på bordet. Alla som på något sätt hanterat offentlig förvaltning vet att det är för lite tid för genomgripande förändring. Budgetförslaget når kanske inte ända fram just nu men det är en bra grund för vårt fortsatta arbete och här är det viktigt att vi alla bidrar så gott vi kan. Vi i lagtinget måste också fråga oss om vi faktiskt levt upp till vårt eget önskemål om samling i krisen. Det är nämligen inte direkt samling man tänker på när man ser att det tillkommit 79 budgetmotioner.

Covid-19 har förändrat vårt sätt att leva med varandra och vårt sätt att betrakta omvärlden. Pandemin har skapat en arbetslöshet som ingen kunde förutse och som gör vårt framtidsbygge extremt utmanande. Sjöfarten, och särskilt alla bil- och passagerarfärjor, som fram tills i våras har utgjort en grund för det åländska samhällsbygget upphörde att existera över en natt. I dag kämpar alla våra rederier för sin överlevnad och det betyder att hela Åland berörs. Lika lite som vi kan resa utomlands kan andra besöka oss vilket leder till dramatiska inkomstbortfall och över tid mycket mer. Det värsta som kan hända en ö är isolering och de konsekvenser som sådant medför.

Nu behövs framtidstro och ambitiösa entreprenörer för att sätta fart på ett samhälle som är tystare än på mycket, mycket länge. Mot den här bakgrunden och under den osäkerhet vi lever i har Ålands landskapsregering levererat en budget för 2021 och det är att gratulera. Budgetarbete är komplicerat även i vanliga fall och i år liknar det ingenting annat.

Sådant vi tidigare tog för givet är inte längre möjligt och det gäller att lyhört anpassa oss till nya omständigheter för att säkra och helst stärka självstyrelsen och vår förmåga att även i framtiden kunna fatta egna beslut givet våra egna förutsättningar. Det är riktigt att kalla det som händer för exceptionella omständigheter vilket gör det svårt att leverera stabila underlag för förändringsarbete som berör massor av människor och deras arbetstrygghet.

Kris kräver lugn och stabilitet, skulle vi välja alltför drastiska metoder utan att göra väl underbyggda konsekvensbedömningar kan skadan bli större än nyttan och vi vill ju inte att patienten ska dö trots att operationen lyckades. Dagens prekära situation kräver analys och strategi snarare än blixtsnabba hugg i samhällsekonomin. När läget är skakigt är det viktigt med stabilitet. I arbetet mot pandemin krävs både hjärta och hjärna och det är inte alltid säkert att det kortsiktigt smarta är samma sak som det långsiktigt kloka. Mot den bakgrunden är det viktigt att upprätthålla tryggheten i samhället, social hållbarhet och insikten att vi arbetar för hela Åland och alla ålänningar. Till allt detta ska läggas miljömässig hållbarhet och omsorgen om alla de som i dag känner oro inför framtiden, både beträffande hälsan och ekonomin.

Med det sagt står Centerns lagtingsgrupp bakom det liggande budgetförslaget och framtida och genomtänkta reformer. Vi är dock mycket väl medvetna om hur snabbt tiden förändras i detta läge, det som var sanning i går behöver inte vara det i morgon och därför ska vi med intresse granska alla de budgetmotioner som lagts med särskilt intresse för sådana som på olika sätt minskar den totala kostnadsbilden. Pengarna är slut och varenda utgift måste noga prövas.

Arbetet med att se över verksamheter och kostnader på ett sätt som aldrig gjorts tidigare kvarstår och kommer att vara en del av vårt arbete många år och mandatperioder framöver. Det handlar inte minst om rättviseaspekter då pandemin slagit väldigt olika på olika sektorer av samhället. Hittills har de offentligt anställda klarat sig rimligt helskinnade i en kris som kostat delar av den privata sektorn otroligt mycket. Det är en obalans som inte är hållbar. För att klara av offentlig verksamhet krävs skatter och dessa genereras av privata företag.

Därför är det viktigt att vara beredd att satsa på sådana verksamheter som kan skapa tillväxt, arbetsplatser och exportintäkter. Vi har tillgångar och resurser i landskapet som rätt använda kan locka till intäkter och, ännu viktigare, inflyttning. När det gäller den direkt avgörande tron på framtiden är det en viktig signal att arbetet med att bereda marken för en fast förbindelse mellan Lumparland och Föglö nu inleds. Den parlamentariska tunnelkommittén kan inleda sitt arbete vilket är på tiden. Skärgården hör till våra viktigaste resurser och utgör dessutom mer än hälften av vår totala areal. Rätt hanterad finns här också en ekonomisk framtid som är av intresse för hela Åland, redan i dag omsätter de tre största företagen i regionen uppemot sjuttio miljoner euro per år. Detta kan bli ännu mer när vi gör Degerby och Föglö till en del av fasta Åland. Jag ser mycket fram mot arbetet i tunnelkommittén tillsammans med övriga partier som väljer utveckling framom avveckling.

Det måste också sägas att kostnaderna för det offentliga Åland är för höga i förhållande till intäkterna vilket över tid kräver beslutsamhet och åtgärder som går utöver det vanliga. Vi är medvetna om att sådana insatser och förändringar berör människor och deras arbetsförhållanden och därför inte kan genomföras i en hast. Det är därför av yttersta vikt att landskapsregeringen i sitt fortsatta arbete fokuserar på konkreta åtgärder och genomtänkta reformer i arbetet mot en mer hållbar ekonomi. Det är inget som någon vill genomföra men det måste ändå göras. Avsikten var, som alla minns, att en sådan omställningsbudget skulle ha levererats redan i våras men till följd av pandemin måste vi acceptera att vi har att göra med ett förlorat år och hoppas att det räcker med det. Här måste också kommunernas hårt pressade vardag nämnas.

En följd av pandemin är att arbetslösheten skenar och att kommunernas skatteintäkter viker. Detta medför prövningar på en nivå vi inte tidigare sett och det är viktigt att landskapsregeringen skapar förutsättningar för att kommunerna även framledes ska kunna leverera den vardagliga bastrygghet som ålänningarna betalar skatt för. Mot bakgrund av den korta tid som alla de partier som står bakom landskapsregeringen haft till sitt förfogande när det gäller budgeten ser jag fram mot det fortsatta arbetet inom finans- och näringsutskottet. Vi måste spara på sådant som inte är nödvändigt eller långsiktigt klokt och i det arbete behövs alla krafter inom såväl regering som opposition. Pandemin är en sådan fiende som inte borde få splittra oss utan i högre grad föra oss samman med målet att två är starkare än en. Vi har ett svårt arbete framför oss och det kan bara ske om vi uppriktigt och transparent arbetar för samling hellre än splittring. Åland är ett landskap som vi fått till låns av våra förfäder för att förvalta till våra efterkommande. Om vi alla kan acceptera det, gör vi arbetet mot framtiden betydligt enklare.

Svåra tider kräver nya idéer och mer samarbete än splittring.


Kommentarer

Populära inlägg