Ett litet steg mot framtiden

Det gick som tänkt i dag i Ålands lagting, betänkandet godkändes vilket gör att 32,8 miljoner euro kan skickas ut till ett samhälle som krampar i spåren efter coronaviruset och pandemin Covid-19.

Behandlingen i lagtinget gick i stort sett som på räls och jag vill särskilt tacka alla kolleger i finans- och näringsutskottet för gott samarbete och spänstiga diskussioner. Resultatet av arbetet är att vi kan ta ett första steg i att ekonomiskt stödja företag och arbetstagare som är drabbade av pandemins effekter. Det är viktigt att upprätthålla nån slags enighet i tider som dessa då ingen sitter på svaren och frågorna är många och i omöjliga att besvara.

På den här länken kan du läsa såväl budgetförslaget samt alla länkar:

till lagen om det temporära tilläggsstödet.

Här kan du se hela inlägget i ord och bild, klicka på bilden så kommer du till Youtube:

I text ser det ut ungefär så här:

Talarstolen i Ålands lagting tidigare i dag.

Talman,

låt mig inleda med ett konstaterande. I dag är vi inne på tionde dagen av undantagstillstånd i republiken Finland och landskapet Åland. Det återstår minst 17 dagar av ett stängt samhälle och tysta gator och inget resande. Detta som en följd av en sjukdom som ingen hade hört talas om för fyra månader sedan. Med detta vill jag understryka att situationen är unik på ett sätt som till och med trotsar fantasin.

I förrgår stängdes Helsingfors och landskapet Nyland med 1,7 miljoner invånare skärmades av från resten av landet med hjälp av vägspärrar. Finländarnas rörelsefrihet är för första gången på åttio år inskränkt. Antalet dödsfall stiger, städer står tomma och restauranger tvingas stänga. De rederier som håller Åland, Sverige och Finland sjudande och handlande ligger förtöjda vid kaj och tusentals människor har inte längre jobb och utkomst. Vi befinner oss i en brinnande kris och därför är jag utomordentligt glad att vi i Ålands lagting och Ålands landskapsregering visar handlingskraft, mod och framtidstro. Det kommer nämligen en morgondag så småningom och då gäller det att vi är beredda. Då ska våra företag vara redo för kundanstormning, våra färjor välkomnande och hela Åland öppet. Ska vi lyckas med det behövs pengar och genom att använda de PAF-medel som hittills legat orörda på ett konto kan vi i vart fall i någon mån höja köpkraften hos medborgarna och kanske medverka till att företag överlever när kunderna stannar hemma.

Den pågående pandemin medför en akut situation som ställer krav på ett effektivt och snabbt beslutsfattande. Undantagstillstånd trodde jag aldrig jag skulle behöva vara med om och jag inser att sådana tider som vi nu lever i förutsätter åtgärder vi tidigare inte sett och en samhällelig samling utöver det normala.

Finans- och näringsutskottets hantering av tilläggsbudgeten och den tillhörande budgetlagen har liksom beredningen inom Ålands landskapsregering varit skyndsam. När samhället stannar av på det sätt som nu hänt duger det inte att arbeta långsamt.

Det är naturligt att det i en sådan process finns aspekter där man funnit osäkerhet, hur skulle det kunna vara på något annat vis? Inom utskottet är vi medvetna om detta och har valt att peka på problemen istället för att försöka hitta svar på omöjliga frågor. Denna kris kräver ett tydligt, starkt och modigt ledarskap och från finans- och näringsutskottets sida har vi det högsta förtroende för Ålands landskapsregering och den förvaltning som sköter vårt samhälle.

Exempel på frågor som vi från utskottets sida vill att vi inte glömmer bort är vilka krav som ska gälla för de medel som beviljas, exempelvis i förhållande till utdelningsbara medel och bonussystem. Pengarna som betalas ut ska gå till verksamhetens överlevnad, inte ersättningar till några få. Vi har från utskottets sida också erfarit att det finns beredskap från landskapsregeringens sida att fortsätta kämpa sida vid sida med de företag och anställda som lider i krisen och vi uppmanar landskapsregeringen att återkomma med ytterligare åtgärdsförslag och vilka ekonomiska förutsättningar som står till buds. Utskottet framhåller samtidigt vikten av att samtidigt som man hanterar den nuvarande och ständigt föränderliga krisen också arbeta för att upprätthålla och helst stärka konkurrenskraften för Åland i omvärlden. Vi måste tillsammans fundera på hur vi gör ett bra Åland ännu bättre och redo för morgondagen.

Denna första hjälp till näringslivet består av flera delar vilka framkommer i budgetsförslaget. Utskottet stödjer alla och vi är särskilt glada över att man inte glömt bort människorna, alla de löntagare som ser till att företagen lever.

Utskottet konstaterar att förslaget till lag om temporärt tilläggsstöd tar fasta på att dämpa de negativa effekterna. Lagen är ägnad att göra det lättare för företag att permittera personal och att stärka enskilda individers köpkraft i en förhoppningsvis tillfällig ekonomisk mycket trängd situation.

Det kan finnas skäl att utreda hur det föreslagna tillägget på dagpenningen påverkar andra bidrag och vid behov återkomma med lagstiftning som krävs för att det temporära tilläggsstödet inte ska påverka nivån på de avgifter eller förmåner som uppbärs eller utbetalas med stöd av lagen om allmänt bostadsbidrag, barnbidragslagen, barnomsorgslagen, lagen om hemvårdsstöd osv.

Vidare konstaterar utskottet att detta tilläggsstöd sker på basen av landskapsregeringens politiska målsättningar. Regeringen vill underlätta permitteringsbeslut för att få ner lönekostnaderna för företagen då intäkterna uteblir, samtidigt som man vill förbättra betalningsförmågan för personer som permitterats vilka inte annars har ett tillräckligt skydd.

Ingen kan i dagsläget överblicka konsekvenserna av den pågående pandemin. Det står redan idag klart att de ekonomiska och sociala effekterna kommer att bli stora och långvariga samt att de kommer att drabba såväl små och stora företag som enskilda individer. Strukturen på Ålands näringsliv gör att Ålands ekonomi är särskilt sårbart för de restriktioner som har föranletts av rådande undantagstillstånd. En betydande arbetslöshet kan vara verklighet inom kort i landskapet och de långsiktiga konsekvenserna av pandemin och de åtgärder som vidtagits är omöjliga att förutse. Från finans- och näringsutskottets sida står vi bakom vår landskapsregering och önskar all lycka och kraft i den fortsatta kampen för vår självstyrelse, våra företag, vår vardag och vår framtid.

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet
- att lagtinget antar landskapsregeringens förslag till andra tillägg till budgeten för år 2020 i oförändrad lydelse, samt
- att lagtinget beslutar att andra tillägget till budgeten för år 2020 ska tillämpas omedelbart i den lydelse den har i lagtingets beslut.
Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet också

- att lagtinget antar lagförslaget om temporärt tilläggsstöd i oförändrad lydelse.

Kommentarer

Populära inlägg