117.000 euro för friskare fisk

Om det kan kännas konstigt att hantera städarbudgetar från år som redan försvunnit är det kanske ännu underligare att två veckor in på ett nytt budgetår äska för 117.000 euro i en budget som omfattar 407 miljoner... Det hände i veckan och är ett resultat av två små projekt med stor bäring.


På det hela taget är förslaget bra och ska förhoppningsvis leda till friskare torsk och mer export från Åland.


Efter att finans- och näringsutskottet diskuterat budgeten och formulerat ett betänkande presenterade jag det så här:

Torsk är en fantastisk matfisk och en art som är i toppskick i Ålands hav men svårt sargad längre söderut. Nu är dags att ta reda på varför det är på det viset.

Talman,

Med tanke på att landskapet Ålands budget för år 2020 uppgår till i runda slängar 407 miljoner euro, 26 miljoner mer än 2019, kan denna årets första tilläggsbudget betraktas som ganska försiktig. Frågan måste också ställas varför det alls är nödvändigt och om vi kan skapa ett system som medger större flexibilitet.

Det handlar om sammanlagt 117.000 euro för att dels säkerställa ett större forskningsprojekt för torsk i Ålands hav och dels för att vi en gång för alla ska bli kvitt misstankarna om virussjukdomen VHS i våra vatten och på de i landskapet verksamma fiskodlingarna.
I behandlingen av tilläggsbudgeten har utskottet valt att se möjligheterna i förslaget. Torsk är en tillgång som vi kan använda på oerhört många vis; sysselsättnings- och varumärkesmässigt inte minst. Torsk hör till sådan mat som är frisk och hållbar, såvitt att fisket sköts på ett seriöst sätt. Av olika skäl är torskstammen i Östersjön svag, i Ålands hav är stammen stark och därför torde det finnas mycket att lära av just den populationen. Förslaget kan därför betraktas som winwin där vi dels kan bidra till forskningen och dels ger våra lokala fiskare möjlighet att fortsatta med det småskaliga fiske det faktiskt handlar om.

På samma sätt är bekämpandet av VHS en angelägenhet som berör en av våra allra starkaste exportbranscher, fiskodlingen. Både Sverige och Finland är i dag fria från VHS och det är dags att även Åland blir det.
Med detta sagt vill vi från utskottet understryka det rätt underliga i att lagtinget ska behandla en tilläggsbudget om 117.000 euro av en totalsumma på 407 miljoner – det torde utgöra 0,3 promille av alla utgifter. Det borde finnas utrymme inom givna ramar att hantera den här formen av överskridningar utanför parlamentet.

Av regeringsprogrammet ”Tillsammans för Åland” av den 10 december 2019 framgår i fråga om den ekonomiska politiken att ”Landskapsregeringen kommer i en tilläggsbudget 2020 att presentera budgetramar för den kommande regeringsperioden. Huvudprincipen är att nya kostnader och verksamheter bör finansieras inom de givna ramarna.”

Detta ser vi från utskottets sida fram mot att ta del av och utgår från att landskapsregeringen i ett kommande förslag till omställningsbudget kommer att redovisa hur de nu föreslagna kostnadsökningarna framöver kunde hanteras utan att de totala kostnadsramarna ökas.
Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet att lagtinget antar landskapsregeringens förslag till första tillägg till budgeten för år 2020 i oförändrad lydelse, samt att lagtinget beslutar att första tillägget till budgeten för år 2020 ska tillämpas omedelbart i den lydelse den har i lagtingets beslut.


Kommentarer

Populära inlägg