Bolag är bra för staden

Det var stadsfullmäktige i går kväll och bland frågorna som hanterades var en motion om bolagisering av VA-verket som jag själv och Roger Jansson skickade in i fjol somras.

Jag gillar bolagiseringar av infrastrukturverksamhet då sådana skapar tydlighet och större möjligheter att investera i sådant som inte syns men är nödvändigt, till exempel rör i marken och ledningar i gatan. Ska sådana alltid ställas mot skola och barn- och äldreomsorg blir debatten aldrig enkel och det som inte syns får stryka på foten. Nu är frågan om VA-verket där även hela Ålands reningsverk Lotsbroverket ingår inte så enkel och resultatet av kvällens debatt blev bordläggning. Mitt eget inlägg i debatten lät så här.
Ordförande,
i egenskap av den som tillsammans med fullmäktigeledamot Roger Jansson föreslog att VA-verket skulle bolagiseras alternativt säljas är min och Mariehamnscenterns syn på saken klar. Vi anser att en bolagisering av infrastruktur är både bra och nödvändig.

Det är bra för att det skapar tydlighet och transparens. Det är nödvändigt för att undvika problematiken som uppstår när investeringar i infrastruktur ställs mot satsningar på barndagvård och skola och omsorg. Som bekant vinner rör i marken inga val och därmed är det enklare och antagligen partitaktiskt klokare att sätta pengarna på de mjuka värdena. Infrastruktur är ju sådan att problemen, när de uppstår, ligger långt fram i tiden – bortom mandatperioderna.

Vi har i Mariehamns stad genomfört två mycket lyckade bolagiseringar. Först ut var Mariehamns Elnät Ab som tog över efter det tidigare elverket. Tack vare den bolagiseringen och framför allt personalens utomordentliga insatser har processer förbättrats och rationaliserats alla elkonsumenter till fromma. Det hände år 2014 och reinvesteringarna i elnätet var kraftigt eftersatta. Kontrollen på räkenskaperna var obefintlig och transparensen gentemot skattebetalarna i stort sett noll. I dag är Mariehamns Elnät Ab ett modernt mönsterföretag med extremt effektiv administration, snabba beslutsgångar och en entusiasm hos personalen som är svår att värdera men som syns i vardagen. Investeringarna har tagit fart med hjälp av bättre lönsamhet. Jämfört med när Mariehamns stad drev elverket har Mariehamns Elnät lyckats spara flera 100.000 euro per år bara på administrationen och det dagliga arbetet. Samtidigt har servicen till de 8.500 abonnenterna förbättrats. Det är i dag till exempel lätt att veta vad man betalar för. Vid sidan av det har bolaget arbetat intensivt och framgångsrikt med hållbarhetsfrågor tillsammans med konsumenterna.

Hade detta hänt om man förblivit ett verk inom stadens förvaltning. Nä, det tror jag inte. Bolagisering skapar vi-känsla och entusiasm.

Exakt samma verklighetsbeskrivning hör vi från Mariehamns Hamn Ab (läs sidorna 6-7 i denna tidning som heter Sjöliv). Som bolag är det enklare för inblandad personal och ledning att budgetera, strategierna blir tydligare och transparensen bättre. Vi ser att man i hamnen renoverar och underhåller anfrätta kajer och bedriver offensiv affärsverksamhet, självklart inom ramen för ägardirektivet.

Hade dessa satsningar skett om hamnen varit en avdelning inom Mariehamns stad? Nä, det tror jag inte.

Jag har med stort intresse läst utredningen om bolagiseringen av stadens VA-verksamhet. Det är en gedigen handling som såvitt jag begriper på ett fylligt sätt tar upp de frågor som är viktiga. När det gäller aktiebolagsformen konstaterar man att det uppstår fördelar i form av korta beslutsvägar, bättre fokus från ledningen, exaktare kontroll över verksamheten samt flexibilitet och anpassningsbarhet. Jag uppfattar fördelarna med en bolagisering större än att inte göra det. Ändå är slutsatsen att det är bättre att göra VA-verket till en slags starkare avdelning inom Mariehamns stad och det kan jag inte förstå. Genom att göra så har absolut ingenting hänt, VA-verket har ju redan egen redovisning, vilket syns i tertialrapporten. Om man gör VA-verket till ett nytt slags elverk, som ju till och med hade egen direktion, når vi inte ända fram. Detta handlar om att försäkra vår infrastruktur i form av vatten och avlopp för lång tid framöver och det kräver tydlighet och målmedvetenhet.
 
Mariehamnscenterns åsikt är att vi ska löpa linan ut och med Mariehamns Elnät Ab och Mariehamns Hamn Ab som förebilder göra likadant med VA-verket och skapa Mariehamns VA Ab. Denna bolagisering ligger också i fas med revisorernas önskemål om en egen bindande budget för VA-verket. Som verk under en nämnd kommer man aldrig undan politiska ställningstaganden. En bolagisering är tydlig och avgränsande och skapar möjligheter att på riktigt skapa utrymme för investeringar i det åldersstigna och läckande rörnätet. Som framkom i tertialrapporten drogs VA-verket med 22 procent svinn! Det vore som att bära hem fem hinkar vatten och tömma ut en på vägen. Vem skulle göra det?

En riktig bolagisering skapar också möjligheter att en dag, om man vill, gå hela vägen och fusionera stadens VA-bolag med Ålands Vatten Ab där staden redan är största ägare. Allt detta är inte hyperviktigt för oss som sitter här i dag men det är direkt avgörande för kommande generationer som annars får betala dyrt.

Kära fullmäktigekolleger, jag ber er se vad som är bäst för medborgarna och deras plånböcker. Är det att fortsätta driva vårt VA-verk mot kollaps eller är det att skapa möjligheter för de nödvändiga återinvesteringar i ett ledningsnät som måste åtgärdas.
Här är en bild från insidan av Lotsbroverket vid ett besök som vi gjorde från infrastrukturnämnden år 2013. Det är en fascinerande plats!

Kommentarer

Populära inlägg