Batalj om promillen

Jag tycker det är dags att sänka den tillåtna promillegränsen i den åländska trafiken till 0,2. Det har tidigare bland andra Norge, Sverige och Estland gjort och i Finland är det en växande rörelse för en liknande sänkning. För inte så länge sedan var debatten uppe i lagtinget och där har man även tidigare hanterat förslaget att tillåta alkoholförtäring i Mariehamns stad vilket jag också tycker vore olyckligt.

I finans- och näringsutskottet röstade en majoritet mot landskapsregeringens förslag att sänka promillegränsen till 0,2. Det är mycket synd och går tvärs emot det arbete om missbruk och riskbruk som pågått sedan några år tillbaka. Attityder förändras inte bara genom ord, det måste till handling också. Lagförslaget går nu tillbaka till lagtingssalen där allt kan hända. Jag och några till i utskottet hoppas vår reservation ska väcka sympati – för hela Ålands och alla ålänningars bästa.

Hur kommer det att sluta? Det vet jag inte men mitt eget samvete tvingar mig att försöka skapa en trend där det inte längre är okej att ”dricka lite” för att att sedan sätta sig bakom ratten. Jag gissar att flera av partierna spricker i denna fråga, kanske även mitt eget.

Det finns paralleller mellan detta och rökförbudet på krogen som infördes år 2007. Då menade motståndarna mot förbudet att krogar skulle tvingas stänga och misären stå för dörren. Hur många saknar röklukten på krogen i dag?

Så här lyder vår reservation mot beslutet:
Reservation mot finans- och näringsutskottets betänkande nr 18/2014-2015 gällande sänkta promillegränser i trafiken 
En majoritet i finans- och näringsutskottet har beslutat förkasta förslaget att sänka promillegränsen till 0,2. Detta anser vi olyckligt av såväl trafiksäkerhetsmässiga som socialpolitiska skäl. När det gäller trafiksäkerheten torde det vara ställt utom alla rimliga tvivel att en 0,2 promille gräns är att föredra framför 0,5 promille. Nyktra förare kör bättre. Vi har i samband med utskottsbehandlingen erfarit att man kunnat påvisa positiva resultat då promillegränsen sänktes i Sverige år 1990. Antalet alkoholrelaterade trafikolyckor minskade. I dagsläget råder dessutom promillegränsen 0,2 i åtminstone Sverige, Norge och Estland. Även i Finland bedriver trafiksäkerhetsorganisationer ett intensivt arbete för en motsvarande sänkning. Skälen är många och enkla. Alkohol och bilkörning hör inte ihop.
Socialpolitiskt vore det också en oerhört viktig signal att sänka promillegränsen på Åland. Den långsiktiga effekten blir att bilförare undviker att förtära alkohol i samband med körning. En sänkt promillegräns stöder därmed landskapsregeringens och lagtingets strategi mot riskbruk och missbruk där alkohol spelar en avgörande roll. Det handlar om att skapa en attitydförändring gentemot alkohol- och drogförtäring och då måste orden i programmen stödjas av konkret lagstiftning. Genom att sänka promillegränsen i trafiken skulle Åland sälla sig till de allt fler utvecklade länder vilka ständigt och långsiktigt arbetar för att minska alkoholbruket bland medborgarna. Det handlar om att formulera värderingar som formar attityder hos de som är unga i dag och bilförare i framtiden. 
Vi har i utskottet fått erfara att om ändringarna i trafikbrottslagen genomförs bör även körkortslagen justeras i förhållande till de föreslagna lagändringarna som framgår av landskapsregeringens lagförslag. Vi har bl.a. erfarit att tex. 11 § bör ändras i syfte att säkerställa att de hinder som 11 § körkortslagen uppställer mot att bevilja körkortstillstånd inte ska gälla rattfylleri i det föreslagna nya 4 § 1 mom. trafikbrottslagen. Med anledning härav föreslår vi att landskapsregeringens lagförslag om ändring av körkortslagen antas samt att landskapsregeringen uppmanas att återkomma till lagtinget med eventuellt nödvändiga förändringar av körkortslagen.

Med anledning av det ovanstående föreslår vi


att lagtinget antar lagförslagen oförändrade samt 
att lagtinget uppmanar landskapsregeringen att i skyndsam ordning återkomma till lagtinget med eventuellt nödvändiga förändringar av körkortslagen. 
Mariehamn den 21 augusti 2015

Jörgen Pettersson 
Mika Nordberg 
Karl-Johan Fogelström
Det borde vara en självklarhet men är det inte. 0,5 promille är alldeles för mycket för att du säkert ska kunna framföra ditt fordon. Därför är det dags att strängera lagstiftningen.
Här är hela betänkandet och reservationen:Kommentarer

Populära inlägg