Svar på vårdfrågor

En av de vardagliga utmaningar som når politiker är funderingar och påtryckningar från alla möjliga intressegrupper. Jag tycker att frågorna ofta är viktigare än själva svaren och ställer gärna upp. Senast är det Tehy, vårdfacket på Åland, som vill ha svar på några i deras tycke viktiga frågor.

Enkäten gick vad jag begriper ut till alla lagtingspolitiker men endast ett fåtal verkar ha svarat. Det tycker jag är underligt och ganska nonchalant. I en folkvalds sysslor ingår att vara öppen, tillgänglig och gärna tydlig. Det sistnämnda, tydligheten, är dock inte alltid enkel att leva upp till då ett beslut i en fråga ofta (alltid) har effekter på andra områden.

Ändå försökte jag efter bästa förmåga att besvara vårdfackets frågor. Hur det gick? Döm själva!

1. Är hälso- och sjukvården ett viktigt område för dig som politiker? Motivera svaret!

SVAR: Självklart. Varje samhälle är beroende av friska och starka människor för att skapa livsglädje och skattekraft. Ett samhälles styrka mäts i förmågan att ta hand om även de som av olika skäl drabbats av sjukdom eller annan arbetsoförmögenhet.

2. Har du gjort någonting eller planerar du att göra någonting för att förbättra hälso- och sjukvården?
SVAR: Jag arbetar aktivt inom tredje sektorn med idrottsarrangemang och träning och anser det viktigt att skapa förutsättningar för förebyggande friskvård.

3. Anser du att avdelningsskötare, sjukskötare och annan vårdpersonal har tillräckligt höga löner med hänsyn till deras utbildning och ansvar? (Löneskalan för barn­skötare, tandskötare och närvårdare med examen på gymnasialstadienivå är 1.895-2.223 euro. Löneskalan för sjukskötare med 3,5 års högskoleutbildning är 2.062-2.759 euro. Löneskalan för avdelningsskötare, som har både 3,5 års sjuksköterske­utbildning samt 60 poäng ledarskapsutbildning, är 2.280-3.107 euro. Därtill kommer erfarenhetstillägg om högst 10 % och allmänna tillägget om 120 euro.)
SVAR: Kring detta har jag egentligen ingen åsikt. Jag förutsätter att lönerna är ett resultat av förhandlingar mellan berörda fackförbund och i det här fallet Ålands landskapsregering och liknande offentliga organ. Alla vill såklart tjäna mer men det gäller också att finansiera eventuella merkostnader, en gigantisk utmaning för framtiden.

4. Är barnomsorgen och äldreomsorgen viktiga områden för dig som politiker? Motivera svaret!
SVAR: Friska och trygga barn skapar starka och modiga vuxna. Svaret är liksom i fråga ett självklart ja, barnomsorgen är viktig liksom, äldreomsorgen. De som varit med och byggt upp det Åland vi lever i idag förtjänar att tas om hand på bästa möjliga vis; helst i den miljö de själva vill vistas i.

5. Har du gjort någonting eller planerar du att göra någonting för att förbättra barnomsorgen eller äldreomsorgen?
SVAR:
Här är det viktigt att anlägga ett bredare ekonomiskt perspektiv på frågan. Förbättringar kostar pengar och då gäller det att hushålla klokt med skattemedel inom andra områden. Till de viktigaste politiska utmaningarna är att skapa livskraft över hela Åland vilket också förutsätter god barn- och äldreomsorg.
6. Är jämställdhet ett viktigt område för dig som politiker? Motivera svaret!
SVAR: Ja, såklart. Eftersom vårt samhälle över tid och med nödvändighet består av hälften kvinnor och hälften män är det önskvärt att båda könen finns representerade i motsvarande förhållande. Det skapar bättre dynamik och klokare beslut.
7. Anser du att jämställdheten idag är tillräcklig eller är du beredd att göra någonting för att öka jämställdheten beträffande löner och inflytande på de åländska arbetsplatserna?
SVAR: Generellt sett tycker jag det är orättvist att män och kvinnor ersätts olika för liknande arbetsuppgifter. Det vore dags att koncentrera sig på denna snedvridning i kommande löneförhandlingar. (Till exempel lagtingsuppdraget arvoderas lika, oberoende av kön.)

8. Är arbetarskydd och trygghet i arbetslivet viktiga områden för dig som politiker? Motivera svaret!
SVAR: Ja. Envar har rätt att till alla delar känna trygghet på sin arbetsplats. Utmaningarna i vårt samhälle är stora ändå och för att hantera dem krävs mod att delegera och kraft hos arbetsgivare att alltid och ständigt medverka till gott arbetsklimat och säkra arbetsplatser.

9. Har du något förslag på någonting som skulle kunna göras för att förbättra arbetarskyddet och tryggheten i arbetslivet?
SVAR: Jag tror att det offentliga Åland (och många andra arbetsplatser) skulle må bra av ytterligare utbildning i ledarskap. En stark och modig ledare (oberoende av nivå eller arbetsplats) gör enorm skillnad för stämningen på jobbet. Det är oerhört viktigt att skapa en förtroendefull och inspirerande arbetsplats som är förlåtande och krävande samtidigt.

10. Är du intresserad av att få mer information om hur det fungerar inom vård- och omsorgssektorn från dem som arbetar där?
SVAR: Ja, så länge det handlar om strukturer hellre än personliga upplevelser; sådana ska hanteras av arbetsledning och styrelser.

Alla de övrigas svar finns på Tehys hemsida. Tyvärr har bara Centern, socialdemokraterna, obunden samling och liberalerna funnit det värt mödan att svara. Sammanlagt tog sig bara tio av trettio ledamöter tid för att svara...

Så här som Tecknar-Anders karikerar det hela får det självklart inte och aldrig gå till.
Vård och omsorg hamnar vi alla förr eller senare under. Då gäller det att respekten och empatin finns på plats.

Kommentarer

Populära inlägg