Ett rationellt lagförslag

Okej, alla dagar är inte rock’n’roll och klackarna i talarstolen. Men gårdagen var bra! I Ålands lagting hanteras en stor mängd ärenden samtidigt. Finans- och näringsutskottet (FNU) som jag leder har fått de flesta av de framställningar och förslag som hittills nått lagtinget från landskapsregeringen. Det känns bra och det är inspirerande. Utskottet har hanterat både små och stora frågor med ett gott humör och stor flit. Här är medlemmarna i detta vårt lilla utskott samt medlemmarna i de andra utskotten.

I går presenterade jag FNU:s fjortonde utlåtande sedan lagtingsåret började. Det handlade om tvärvillkorsövervakning och lät ungefär så här:

Fru talman,

När det gäller att utveckla samhällen och strukturer till en välfungerande och för medborgarna lättbegriplig och tydlig helhet kan det ibland vara nödvändigt att gå tillbaka ett steg och göra om för att göra rätt. Ungefär så kan man beskriva det lagförslag om tvärvillkorsövervakning som landskapsregeringen kommit med till lagtinget och som Finans- och näringsutskottet nu behandlat. Vi går, enligt lagförslaget, helt enkelt tillbaka till hur det en gång var.

En kort bakgrund. Tvärvillkorsövervakning handlar enkelt uttryckt om att se till att de jordbrukare och gårdar som lyfter EU-stöd uppfyller vissa miljömässiga villkor. I stort sett handlar det om att åkrar och gårdar ska brukas och skötas enligt god jordbrukarhävd. Något som i stort sett samtliga åländska jordbrukare redan gör. Det är viktigt och nödvändigt. Rätt skött kan lokalt och närproducerat livsmedel vara den framtidsbransch som Åland och ålänningarna är i stort behov av. När den gröna vågen på allvar når konsumenterna på våra närmarknader gäller det att ha systemen i skick. Exportförsäljning är extremt betydelsefullt för hela Åland.

Denna kontroll har fram till för fyra år sedan skötts av landskapsregeringens egen jordbruksbyrå. Då tog den nystartade organisationen Ålands miljö- och hälsovårdsmyndighet ÅMHM över kontrollerna. Under dessa fyra år har man kommit fram till att det är väldigt oändamålsenligt att göra en del av arbetet på jordbruksbyrån och en annan del av i stort sett samma sysslor på ÅMHM varför man nu vill återföra kontrollansvaret på jordbruksbyrån. Om oegentligheter upptäcks ska dock, naturligtvis, ÅMHM underrättas.

Detta tycker finans- och näringsutskottet att är sund förvaltning. Dubbelarbete ska alltid minimeras. Att en och samma avdelning sköter både rådgivning och kontroll är bra och gör det enklare för alla inblandade parter att begripa. Dessutom är det ett bra sätt att utveckla jordbruket på. Kontroller är ju ett sätt att förbättra, förädla och förfina – för allas bästa.

I samband med arbetet kring lagförslaget har utskottet också erfarit att det råder en viss oro i jordbrukarkretsar över att övervakningen av tvärvillkoren på en redan hårt belastad jordbruksbyrå kan få konsekvenser på andra områden. Därför vill utskottet understryka vikten av att ständigt följa upp rutinerna på avdelningen. Exempelvis är det av största vikt att avdelningen mäktar med att betala ut de årliga stöden till näringen enligt den tidsplan som är uppställd av EU.

Finans- och näringsutskottet har behandlat lagförslaget och kan, efter smärre textjusteringar av huvudsakligen klargörande karaktär vilka framgår i betänkandet, enhälligt tillstyrka att lagen om tvärvillkorsövervakning antas av lagtinget. Tack för ordet.
Tvärvillkorsövervakning syftar till att uppmuntra gårdar till ordning och reda, något som är bra för alla inblandade, såväl människor som får!

Kommentarer

Populära inlägg