Självstyrelsen är viktigast

I dag debatterades den aktuella kommunreformen i Mariehamns stadshus. Den har diskuterats vid några olika tillfällen och lär säkert vara aktuell ett tag framöver.

I lagtinget lyfte jag nyligen det tveksamma mandat som landskapsregeringen anser sig ha.

I stadshuset löd orden ungefär så här:

Ordförande,

de självstyrda åländska kommunerna går långt tillbaka i tiden och djupt ner i de åländska rötterna. Den självstyrelse som formats sedan år 1922 tog sin början i en stark tro på den egna förmågan som kommunala ombud visade prov på i samband med det möte på Ålands folkhögskola i Finström som satte fart på Ålandsrörelsen för exakt etthundra år sedan i år. Mot den här bakgrunden ska man betrakta den skepsis som växer fram mot reformen över hela Åland. Vårt kommunala system är inte bara administration, det handlar om synen på självstyrelse och därför motsätter vi oss den tvångssammanslagning som landskapsregeringen föreslår.

Våra kommuner har över tid skapat engagemang, talkoanda, delaktighet, framtidstro och tillsammansskap. Åland är resultatet av många små bitar som skapar ett stort och annorlunda pussel. Tack vare vår närdemokrati är vi annorlunda än andra. Tack vare vår självstyrelse är vi de facto unika och har därför till skillnad mot väldigt många liknande samhällen hygglig ekonomi, god inflyttning och framgångsrika företag. Till skillnad mot andra dysterkvistar tycker jag dessutom att Mariehamn i det stora hela faktiskt är en mycket bra motor för hela Åland; redan i dag.

Det aktuella förslaget till kommunsammanslagning är en kameral och teoretisk produkt utformad med hjälp av internationella konsulter som, enligt vår mening, inte tar ställning till själva livet som pågår över hela Åland. Sättet på vilket reformen lanserats är dessutom ett exempel på destruktiv politisk ledning som splittrar befolkningen snarare än skapar framtidstro och delaktighet. Eller ”huvudlöst” som ledamoten Sundback beskrev själva förslaget.

Från Centerns sida vill vi att man visar hänsyn till den kommunala självstyrelsen sådan den är stadgad i lag. Vill kommunerna samarbeta eller gå samman stöder vi det så länge medborgarna involveras och tillåts fatta egna beslut. Vår uppfattning är att vi bygger ett starkare samhälle genom att inkludera människor, inte exkludera dem.

Självstyrelse är något vi utvecklat sedan år 1922. Tack vare självstyrelsen och driftiga entreprenörer har Åland på snart etthundra år utvecklats från en av Europas fattigaste platser till en av de mest välmående. Det kan vi tacka driftiga, djärva och visionära ålänningar för. Vi kan också tacka våra kommuners vilja till utveckling för detta. Jag vill gärna lyfta fram några exempel.

Tack vare Saltviks kommunpolitiker kunde Chipsfabriken etableras. Eftersom Finströms dåvarande ledning hade spelöga byggdes en plastfabrik i Godby som i dag benämns Optinova och räddar liv över hela världen. Då Eckerö såg hur man krampade i Mariehamn öppnade man vägen för Eckeröhallen och de intilliggande curlingbanorna. När Mariehamn misslyckades med att erbjuda de större kedjorna plats i staden öppnades Maxinge i Jomala. Eftersom Vårdö värnar sina företagare har man skapat förutsättningar för äppel- och grönsaksodlingar som står för arbetsplatser över hela Åland.

Den här listan kan göras hur lång som helst men den har en gemensam nämnare. Lokala beslutsfattare har arbetat för att skapa grund för näringsverksamhet i sina respektive kommuner. De har ägnat sig åt självstyrelse i sin egen vardag. Med små medel har man gjort stor skillnad. Konkurrens skapar möjligheter.

I beredningen från stadskansliet noterar man att samarbete mellan kommuner blivit en förutsättning för tryggandet av den kommunala servicen. Det är riktigt och det är ett resultat av självstyrelse. Tack vare tjänstemän och kommunpolitiker har man identifierat problem i sin vardag och föresatt sig att lösa dem. Det har man i de allra flesta fall lyckats med på ett hyggligt vis. På Åland faller väldigt få människor mellan stolarna. Vi blir sedda och bekräftade vilket skapar oängslighet och mod.

Åländsk Center är ett parti som hyllar självstyrelsen. Vi utvecklar, förklarar och försvarar vår självstyrelse gentemot Finland och vi respekterar den lagstadgade kommunala självstyrelse som skapar engagemang och talkoanda.

Från stadskansliets sida menar man i sin beredning att stort är bättre. Vi tycker inte riktigt historien stöder den slutsatsen. Mariehamn är en fantastisk stad som tack vare sin närhet till havet och hela Ålands EU-undantag lever gott på färjtrafiken och skapar en fin plats för många att bo och arbeta på. Det är därför rätt självklart att de största bolagen har sina huvudkontor i Ålands egen huvudstad.

Men när det kommer till själva utvecklingen är det de facto inte så mycket som hänt de senaste decennierna. Tvärtom har vi kunnat se hur kommuner med mer pragmatisk inställning till utveckling lockat olika verksamheter från staden. Köpcentrum, idrottshallar, bostadsområden etcetera.

Det finns alltså rätt många och starka argument för att större absolut inte är bättre. Det är bara större.

I modern företagskultur har man i allt högre grad anammat det agila sättet att bygga system vilket även ställer vår kommunala struktur i en ny dager. Våra sexton kommuner är i dag ett exempel på agilitet, närdemokrati och konsten att anpassa sig till ny verklighet. Centern menar att man genom att först lyssna på människorna och sedan hantera strukturerna når större hållbarhet i samhällsbygget. De självstyrda kommunerna är därmed en del av lösningen, inte problemet. Större strukturer leder till mer administration och långsamhet på bekostnad av brukarna när vi egentligen borde göra precis tvärtom för att göra Åland till ett konkurrenskraftigt och attraktivt besöksmål och en välkomnande boningsort.

Centerns förslag inför framtiden är att vi genom exempelvis digitalisering ska göra det möjligt att hantera den kommunala strukturen på ett mer lättrörligt och ekonomiskt hållbart sätt än i dag. Lönerna kan räknas centralt och redovisningen skötas av ett servicecenter. Det skulle spara stora pengar utan att inverka på det liv som kommunerna genererar. Vi vill också genomföra Kommunernas socialtjänst vilket skulle ta bort mycket av de upplevda problem som finns i dag. Det är synd att dagens regeringspartier valt att se bort från människan och skjuta upp den reformen. Dessutom föreslår vi att kommunerna på egen hand och med hjälp av så kallade morotspengar ska uppmuntras till ytterligare samarbeten och sammanslagningar.

Samhällsbygge handlar på ett övergripande plan om så mycket som möjligt, inte så lite som möjligt. Det handlar om att göra mer, inte mindre. Och när det gäller Åland är vårt enskilt viktigaste kapital självstyrelsen.

I den föreslagna kommunreformen är effekterna för Mariehamn ytterst små. Stadsbornas vardag kommer inte att förändras. Men för många av de små kommuner som berörs är det en ny verklighet som väntar, i de allra flesta fall mot medborgarnas vilja. I många kommuner är kommunkanslierna och de närpolitiska mötena själva navet i det dagliga livet.

Denna reform hejas på från såväl landskapsregering som tydligen en majoritet i denna sal. Lustigt nog exakt samma partier som sitter i landskapsregeringen. Man riktar fingret mot våra egna kommunala självstyrelser och menar att de inte är hållbara. Det är lätt att tänka på det gamla ordspråket att det alltid är ”enklare att se grandet i sin broders öga men inte bjälken i sitt eget.”

Centern uppmuntrar reformer. Vi har genom åren genomfört talrika. Vi har gjort det tillsammans med berörda, inte mot deras vilja. Vi menar att självstyrelsen ska genomsyra det åländska samhället på alla nivåer. Vill kommuner gå samman, och det finns det flera som vill, uppmuntrar och stödjer vi det. Men vi går inte med på att planlöst rita gränser som separerar mer än de förenar.

Mot den här bakgrunden och det förslag som Erica Sjöström och Anders Holmberg lämnat till stadsstyrelsen föreslår Mariehamnscentern att yttrandet till landskapsregeringen ska lyda exakt som förslaget, inte som den av majoriteten understödda beredningen.

Självstyrelse är det som bär Åland framåt och som skapar utveckling. Vår självstyrelse ligger till grund för den obändighet som lyfter hela Åland och som fostrar entreprenörer från Lemland i syd till Geta i norr, från Eckerö i väst till Brändö i öst. Självstyrelse gör oss mer spännande än andra. Det är dags att se möjligheterna i småskaligheten, inte bara problemen. Centern är för mer självstyrelse och närdemokrati, inte mindre.

För att lägga stora pussel behövs alla bitar.

Kommentarer

Populära inlägg