Några ord från vår stämma

Åländsk Center höll en välbesökt vårstämma på Pensionat Solhem i går kväll. Det är livfulla och inspirerande tillställningar där det ventileras allt möjligt. Vi hade besök av riksdagsledamoten Mats Löfström som är kritisk mot sättet på vilket Finlands regering lever rövare beträffande den så kallade landskapsreformen i Finland. En alldeles personlig iakttagelse (från mig) är att Ålands landskapsregering gör likadant med de åländska kommunerna.

Som ordförande denna vackra vårkväll hade vi en av det åländska näringslivets Grand Old Men, Knut Mattsson, 93, som bland mycket annat var med och startade Chipsfabriken i Haraldsby.

Mina hälsningsord löd ungefär så här:

Kära stämmodeltagare, varmt välkomna till denna ytterligt vackra plats i vår lilla stad. Pensionat Solhem är på många vis en bild av det gemyt och den självstyrelse som skapat vårt Åland. Här är det nära till allt och omsorgen stor om gästerna. Så ska vi göra med alla som bor på Åland. Se till att alla syns och känner sig sedda.

Åländsk Center firade i fjol fyrtioårsjubileum med en brakfest på Hammarbo. Det var frestande att ställa till med något liknande i år men vi beslöt till sist att hålla ett något stillsammare evenemang denna gång. Av flera skäl men huvudsakligen för att läget på Åland är sådant att vi behöver ha denna dag för att analysera och begrunda vad det är som händer i vår självstyrelse. Vi har minst tre utomordentligt allvarliga situationer att hantera.

För det första handlar det om förhållandet gentemot Helsingfors vilket är utmanande på en mängd olika nivåer. Sotereformen riskerar till exempel att stöpa om finansieringen av hela självstyrelsen, i strid med båda anda och mening i den nuvarande självstyrelselagen. Till detta ska även läggas arbetet med nästa som är avslutat och blir offentligt senare i sommar. Därför är det viktigt med en tydlig självstyrelsepolitik. Finland måste i både ord och handling visa att man begriper självstyrelsen. Annars tvingas ålänningarna utreda andra vägar som leder mot framtiden.

För det andra finns ett förslag till ny lagstiftning om landskapsandelarna på remiss. Förslaget stärker de starka och försvagar de svaga vilket går emot den fördelningspolitik som Centern strävar mot. I morgon lämnar vi från partiets sida och som en följd av det styrelsemöte vi hade tidigare in ett svar som i stora drag går ut på att vi tycker fördelningen av inbesparingarna är orättvis mot de minsta, att inbesparingarna på fyra miljoner euro är för stora och att samfundsskatterna i högre grad än föreslaget ska stanna i de kommuner som ser till att skapa förutsättningar för företagande.

För det tredje är vi mitt uppe i en föreslagen tvångssammanslagning av de åländska kommunerna vilket med hundraprocentig säkerhet skapar centralisering och utarmning av de mer perifera områdena på Åland. Kommunerna utgör grunden i det åländska demokratiarbetet. Där skapas trygg barndagvård, jämställda skolor och värdig äldreomsorg. Vill kommunerna själva samarbeta eller gå ihop är vi de första att stödja detta. Så fungerar nämligen närdemokrati, man avgör sin egen framtid.

Den föreslagna kommunreformen utgör på många vis ett angrepp mot den åländska folksjälen och en avdemokratisering av kommunerna. Meddelandet som landskapsregeringen lämnat andas dessutom socialism och en känsla av att kollektivet och centralisering går före individens rättigheter och att hela Åland ska leva. Centerns värdegrund är annorlunda. Vi tror på närdemokrati och delaktighet och medborgarnas förmåga att hantera sin egen vardag. Inom Centern arbetar vi nu för att hitta lösningar som kommunernas egna invånare är beredda att gå med på. Ska man reformera är det viktigt att ha berörda parter med sig.

Ålands självstyrelse är unik liksom våra små kommuner som valt att lösa sina utmaningar på olika vis, ofta med ideella och frivilliga insatser. De har skapat förutsättningar för företag, bostadsområden, skolor, äldreomsorg, dagisar, turism, ungdomslokaler, närbutiker, idrottsframgångar och så vidare. De är inte perfekta, det är inget. Men de är självstyrda och det är viktigt. Vi vill att kommunerna på egen hand får lösa de utmaningar framtiden i alla tider burit med sig. Så fungerar självstyrelse. Landskapsregeringens arbete med tvångssammanslagning går ut på att splittra för att härska vilket är motsatsen till själva idén med självstyrelsen och den åländska själen.

Åländsk Center bildades för att stärka självstyrelsen och det behövs i dag mer än någonsin. Vi tror på ålänningarnas och kommunernas kraft att sköta sina åtaganden och sin vardag. Det sägs i debatten att den aktuella reformen behövs för att spara pengar på administration. Sanningen är att detta i dag utgör mellan fem och tio procent av utgifterna och att inbesparingarna finns inom socialväsendet och skolan samt barn- och äldreomsorgen. Färre enheter gör det knappast billigare men garanterat sämre. Vi tror att det småskaliga i stort sett alltid har mer att lära det storskaliga än tvärtom.

Vad vill då Centern? Det är en fråga vi får rätt ofta av skäl som är rätt självklara. Vi har en kompetens och en insikt som dagens regeringspartier saknar. Vi har de facto byggt, reformerat och inspirerat ålänningarna sedan partiet bildades år 1976. Vi har dessutom kontakter såväl österut som västerut och förmåga att aldrig släppa tanken på självstyrelsen och dess möjligheter.

Inom Centern råder åsiktsfrihet och fri debatt. Det är bra för det skapar spänst och kloka beslut, hela Åland till gagn. Centern tar ansvar och vi jobbar på riktigt med jämställdhet över hela Åland, till exempel i fördelningen av topposter. Det gör väldigt få andra partier som hellre koncentrerar makten till några få personer och därmed centraliserar beslutsfattandet.

Centern har aldrig ifrågasatt behoven av besparingar men vi har ställt oss frågan om det som nu sker inom till exempel sjukvården och landskapsandelarna är rättvist, att spara på de mjuka värdena.

Vi har bett om en jämställdhetsanalys när det gäller inbesparingarna i ÅHS och i kommunerna. Väldigt mycket tyder på att det är kvinnor, barn och åldringar som får betala det högsta priset.

Till sist. Inom lagtingsgruppen och i verkställande utskottet har vi formulerat tio punkter som vi när som helst är villiga att driva igenom tillsammans med andra likasinnade partier…

1. Förverkliga KST. Detta tar bort den värsta pressen på dagens kommuner, särskilt de minsta.

2. Frivilliga kommunsammanslagningar, ingen tvångslagstiftning.

3. Parlamentarisk kommitté som samarbetar med kommunerna för att trygga närdemokrati och service.

4. Realistisk tidtabell för reformerna.

5. Landskapsandelssystem som beaktar småskaligheten i det åländska samhället.

6. Aktivera regionalpolitiken. Underlätta för företagsetableringar i randkommunerna och skärgården.

7. Förverkliga digitaliseringen så snabbt som möjligt.

8. Utveckla servicecentret för hela Åland.

9. Verka för decentralisering av offentliga arbetsplatser.

10. Aktiv inflyttningspolitik för att stärka befolkningsunderlaget på Åland som helhet och i randkommunerna och skärgården speciellt.

Åländsk Center är redo att fortsätta utveckla hela Åland med tydligt ledarskap, erfarenhet, goda internationella och nationella kontakter, ekonomisk besinning samt övertygelsen att alla ska vara med. En reform av det kommunala systemet måste ske tillsammans med berörda, inte i strid med dem. Samhällsbygge handlar inte bara om öppna mål och att vinna eller förlora. Ålands självstyrelse är viktigare än så och Centern är framöver, liksom historiskt, redo att ta det ansvaret tillsammans med partier som söker samförstånd och gemensamma lösningar i hanteringen av självstyrelsen på alla dess plan.

Jenny Schuhmeister och Knut Mattsson höll ordning och reda på mötet.

Några av stämmodeltagarna som bidrog med reflektioner och idéer.

Det råder gott humör när samhällsbyggare samlas.

Kommentarer

Populära inlägg