Kortrutts-ja i lagtinget

I går behandlades det så kallade kortruttsbetänkandet i Ålands lagting. Där stöder ett enigt finans- och näringsutskott de tankar som presenterats av landskapsregeringen vilket bör betyda att en ny hamn snart ser ljuset på östra Föglö. Därefter riktas blickarna mot västra Föglö och sedan mot en broförbindelse mellan Prästö och Vårdö. Allt detta sker inte nu men så småningom. De stora dragen är formulerade. Jag har tidigare berättat om vårt betänkande här.

Här kan man lyssna till ett radioreferat från debatten som fortsätter på torsdag.

Mina egna inledande ord i debatten löd så här:
Talman,

I dag handlar det om på vilket sätt vi i detta parlament vill skapa förutsättningar för att den åländska skärgården ska överleva. Det kan låta ödesmättat men är ett faktum vilket även framkommer i det meddelande om framtidens skärgårdstrafiksystem som landskapsregeringen lämnade för nästan exakt ett år sedan. Jag citerar ur texten: 
”Trafiken är en överlevnadsfråga för den bofasta befolkningen i skärgården och deras möjligheter att bedriva näringar men också mycket viktig för personer med fritidsboende i regionen samt för genomfartstrafik och som transportled österut.”

Det är tänkvärda ord i detta sammanhang. Skärgården är sargad till följd av den urbaniseringsvåg som sveper över hela världen och som leder till att städerna blir fler och landsbygden blir mindre innehållsrik. Det är ingen bra utveckling men den är verklighet och ett resultat av folks egna drömmar och framtidsplaner.

Finans- och näringsutskottet fick i uppdrag av detta lagting att behandla det så kallade kortruttsmeddelandet och även om det tog ganska länge så är det nu gjort. Det är också skäl att påminna om ett meddelandes beskaffenhet. Det är absolut ingen självklarhet att ett sådant ska utskottsbehandlas då det sist och slutligen handlar om en avsiktsförklaring; vad den valda regeringen väljer att göra. I det här fallet var det ett enigt regeringsblock som ställde sig bakom meddelandet.

I utskottet har vi koncentrerat behandlingen på att höra representanter från de närmast berörda kommunerna. Vi har också försökt sätta den framtida trafiken i ett större perspektiv och se hur Åland kan passa in som en länk mellan i första hand Finland och Sverige. Vår exercis har varit lärorik och har också visat hur oerhört komplexa frågor det handlar om. 
Mot bakgrund av det är det viktigt att hålla blicken på helheten och undvika att gå ner på detaljnivå. I lagtinget ska vi leda och visionera, i landskapsregeringen ska man genomföra. Det handlar om den viktiga skillnaden mellan ledarskap och chefsskap.

Landskapsregeringens enhälliga avsikt är enligt meddelandet att fokusera på investeringar på östra och västra Föglö samt förbereda för en bro över Prästösund.

Ett enigt utskott delar landskapsregeringens uppfattning om att detta handlar om en ödesfråga för skärgårdsregionen. Dessutom understryker vi gärna behovet av långsiktighet och stabilitet. Man kunde lagt till förutsägbarhet också. Utskottet understödjer också att omstruktureringen fortgår i enlighet med rapportens slutsatser samt att arbetet nu koncentreras på investeringar på östra och västra Föglö för att göra Föglö till en knutpunkt för den södra delen av skärgården.

När det gäller i första hand västra Föglö vill utskottet understryka vikten av att man inte glömmer bort möjligheten till en fast förbindelse över till fasta Åland. När det gäller bron över Prästösund är utskottets syn, vilket framkommer i betänkandet, att olika alternativ kan utredas. Till exempel kan det handla om en lägre bro vilken är billigare att bygga eller någon annan lösning. Vilken det skulle vara har utskottet valt att inte gräva djupare i eftersom olika alternativ för med sig olika utmaningar och det alldeles uppenbart handlar om en så kallad detaljfråga. Jag avser vidareutveckla min egen syn på hur detta borde gå till i ett senare anförande.

Med hänvisning till detta betänkande föreslår ett enigt utskott att lagtinget antecknar sig landskapsregeringens meddelande om framtidens skärgårdstrafiksystem för kännedom och bringar betänkandets motivering till landskapsregeringens kännedom.
I morgon ska jag förklara varför jag hellre ser en fast förbindelse över till Vårdö än en tunnel över till Föglö. Det handlar om ekonomi och att placera Åland närmare Finland och att lyfta fram de sevärdheter som finns till potentiella besökare.


I går sade Ålands lagting ja till att fortsätta anlägga en ny hamn på östra Föglö för att skapa en kortare rutt från i första hand Kökar och Sottunga. Genom att godkänna landskapsregeringens meddelande om framtidens trafiksystem i skärgården finns nu även stöd för en utbygggnad av västra Föglö samt en bro över Prästösund till Vårdö.

Kommentarer

Populära inlägg