Underlig debatt i lagtinget

Av alla debatter jag genomlevt i Ålands lagting kan onsdagens vara den konstigaste. I korthet handlade det om landskapsregeringens finansavdelning som vill ha längre tid på sig för att komma med en fyllig årsberättelse för innevarande år. Det kan låta konstigt men förklaringen är enkel. Förvaltningen genomgår just nu ett jättelikt reformarbete som ställer oerhört stora krav på alla inblandade. Därför vill majoriteten ge dessa tjänstemannakämpar några månader till för att inte riskera att redan första året bryta mot lagen. Jag inser att världen snurrar vidare trots detta men tycker ändå det är småsint av oppositionen att göra detta till politik när det i själva verket handlar om administration. Så här sade jag i debatten:
Talman,
Det är lätt att säga i jakten på opionen att byråkratin inom landskapsförvaltningen är för stor, att det finns för många tjänstemän och det ena med det andra. Sånt hör till vardagen.

Sanningen är ibland den motsatta. När det gäller centralförvaltningen kan vi inom finans- och näringsutskottet på nära håll följa de dagliga ansträngningarna inom för självstyrelsen helt centrala områden. Vi har tidigare pekat på nödvändigheten av att ha tillräcklig kapacitet för att hantera de allt fler och allt mer komplicerade EU-ärendena. Vår lagberedning är spänd till bristningsgränsen och blir ibland den flaskhals en självstyrelse egentligen inte har råd med.

I arbetet med förslaget till en temporär ändring av tidpunkten för landskapets årsredovisning är mönstret detsamma. En rätt liten förvaltning har att hantera ett komplicerat ekonomiskt system och behöver i stort sett varje dag på året för att mäkta med. Personligen är jag välbekant med den privata sektorn och alla dess fantastiska tjänstemän och arbetsmyror som inte alltid syns men som gör att vardagen fungerar. Inom den centrala förvaltningen av vår självstyrelse har vi minst lika skickliga yrkesmänniskor. De är noggranna med detaljer men ändå tillräckligt vidsynta för att begripa helheten och det är det inte alla som klarar av.

Just nu är finansavdelningen, alltså den del av vår självstyrelse som ser till att verksamheterna i ekonomiskt avseende snurrar, mitt inne i en omfattande förändringsprocess. Ett nytt ekonomisystem är under arbete och ett helt nytt budgeteringssystem är klart. Det sistnämnda blir snart högaktuellt i denna sal då budgeten för år 2015 ska debatteras. Vi får alla vänja oss vid en ny slags vardag. I vart fall med de finanspolitiska glasögonen på näsan.

Nästa år träder även den nya finansförvaltningslagen i kraft vilket bland mycket annat innebär att landskapets bokslut och landskapsregeringens berättelse ska föras samman i en årsredovisning. Det är väldigt bra och skapar bättre översikt och transparens gentemot medborgarna. Att som hittills hantera de två storheterna vid skilda tidpunkter har saknat både huvud och fötter, enligt min från det privata näringslivet formade mening.

Vid sidan av denna förändring blir det nya ekonomisystemet också gemensamt med ÅHS vilket verkligen är på tiden. Att hålla två olika system för så sammanlänkade organisationer har inte varit rationellt. Ett gemensamt ekonomisystem är ett stort steg mot en mer samordnad ekonomiförvaltning.

Man kan mot bakgrund av detta fråga sig varför finansavdelningen inte tidigare tagit sig samman och gjort vad varje företag ständigt måste göra: rationalisera, effektivisera och begripliggöra. Det är skäl att gratulera finansministern Roger Nordlund och hans synnerligen kompetenta personal till att detta arbete nu genomförs.

Med denna lilla förklarande inledning är kärnfrågan nu om det är okej att denna lilla ekonomiförvaltning får lite längre tid på sig det första året att färdigställa årsredovisningen. Istället för att den ska vara klar per den sista februari ber man om tid till som mest den sista juli nästa år. Året därpå, alltså 2016, ber man om en kortare förlängning och tid till och med den sista april. Med denna tillfälliga justering undviker avdelningen att bli lagbrytare såvitt man av de skäl jag tidigare lyft fram inte får fram alla siffror i tid. Finans- och näringsutskottet har hört de närmast inblandade och ansvariga och hyser förståelse för hur komplext arbetet med att anpassa redovisningssystemen till den nya lagen är. Detta handlar inte om politik utan om administration. Majoriteten tycker därför det är rimligt med fem respektive två månaders anstånd med redovisningen. Vi skulle självklart inte misstycka om arbetet gick att göra färdigt snabbare och har också skrivit det i betänkandet.

Det är dock, enligt samma utskottsmajoritet, viktigare att den första årsredovisningen blir så bra som möjligt än att den publiceras snabbt. Detta är inget kortsiktigt hafsverk, resultatet av den första årsredovisningen visar vägen för de följande och det kommer en dag kommande lagting att tacka oss för. Vår ekonomiska redovisning har lämnat mycket att önska och det är nu dags att skapa klarare underlag för framtida beslut.
Mot denna bakgrund föreslår utskottets majoritet att lagförslaget antas oförändrat.

Tack.
Ha i övrigt en trevlig helg.

Så här kände jag mig ett tag under debatten i onsdags.

Kommentarer

Populära inlägg