Eget bo vi bygga vill

Lagtingsarbetet är i gång med full kraft. I finans- och näringsutskottet kämpar vi på med halvårsredogörelsen till vilken jag återkommer nästa vecka. Då landar även landskapsrevisorernas sista berättelse på utskottets bord vilket gör dagarna både intensiva och utmanande. I dag handlade det om något helt annat, nämligen bostadsborgen! Nu är detta kanske inte heller detta något man slår frivolter av lycka över men det borde man kanske. I svåra tider är även små ljus viktiga. Så här presenterade jag utskottets betänkande:
Fru talman,
Med tanke på landskapet Ålands utmanande ekonomiska situation kan det tyckas befängt att stå här och förespråka en lag om landskapsborgen för bostadslån. Att hålla folk med borgen riskerar ibland vara prövande. Ändå är det precis det jag på finans- och näringsutskottets vägnar ämnar göra och jag vill gärna passa på att förklara varför.

Enligt lagförslaget ska Landskapet Åland kunna gå in och agera borgenär för ålänningar som vill bygga sitt eget hus att bo i. Inte som huvudborgenär men som en del av en finansieringslösning som kan gynna finansiärer, inblandat näringsliv och den enskilda husköparen. Det handlar inte om någon omvälvande reform som plötsligt öppnar den ask ur vilken, enligt den grekiska mytologin, olyckor och sjukdomar flyger ut över världen. Det är snarare ett sätt att sprida det hopp som Pandora gömde längst nere i sin ask och som på nytt satte världen i ordning, då det begav sig. När det råder mörka tider är det viktigt att leta ljus.

Det aktuella lagförslaget från landskapsregeringen går i stora drag ut på att införa lagstyrda regler för landskapsborgen vilka ska ersätta den tidigare räntestödsfinansieringen av bostäder, den som ströks från budgeten år 2013. Det handlar om ett nytt sätt att tackla ett gammalt problem. Men inte bara det. Den nya lagen gör det också mer rättvist då samtliga ålänningar kan komma i åtnjutande av den. Inte bara de i skärgården, inte bara de på vissa delar av landsbygden. Hela Åland.

Under arbetet i utskottet har vi erfarit att en borgen från vårt landskap på allvar kan göra skillnad när det handlar om den sista andelen finansiering till det egna huset. Vi har också konstaterat att även om det inte är den perfekta världen att använda skattemedel för att stödja folks lån, är risken väldigt liten medan nyttan kan vara väldigt stor. Tack vare den avgift som lyfts i samband med borgensbeviljandet finns till och med en hygglig möjlighet att det blir en bra affär för landskapet ur en strikt finansiell synvinkel. Livet och tillvaron består emellertid av mer än kortsiktiga ekonomiska vinningar. Åland behöver inflyttning. Åland behöver bostäder där nya och gamla ålänningar kan skapa sina egna liv utifrån sina egna förutsättningar. Det ska inte handla om vem du råkar känna eller vem du råkar vara. Det ska handla om din egen förmåga att bygga ditt liv. På Åland har vi i dag uppemot en tredjedel av ålänningarna som är födda utanför landskapets gränser. Dessa kan nu få det sista stödet i byggandet av en egen bostad och därmed bättre möjligheter att leva sina egna drömmar.

Betänkandet från finans- och näringsutskottet har ni fått. Där finns utskottets synpunkter nedtecknade varför jag föredrar att inte upprepa dem alla. Man kan dock konstatera att landskapsregeringen har valt att dela upp Åland i fyra olika regioner när det gäller borgensbeloppen, -procenten och –avgiften. Detta har skett av regionalpolitiska skäl och bottnar i att säkerhetsvärdet på bostäder är olika beroende på var de byggs. Utskottet stödjer denna tankegång men vill ändå peka på behovet att i framtida lagstiftningsåtgärder se över indelningen i olika regioner och även utreda om fördelningen av landskapsandelar i allt väsentligt i dag är tillräckligt bra. Det kan ju lätt bli lite rörigt om det finns alltför många nycklar till landskapskassan.

Vi vill också påminna om att ständigt utvärdera systemen för att hålla dem aktuella med ett föränderligt samhälle. Vad som ter sig nödvändigt i dag behöver inte vara det i morgon och då måste man vara beredd på förändringar. Vi har till exempel i utskottet fört en diskussion kring nödvändigheten av miljövänligt byggande och energieffektivt boende i mening att bygga det hållbara samhället, en av många viktiga beståndsdelar i framtidens Åland.

Förslaget om landskapsborgen är självklart inte tillräckligt omfattande för att på allvar skaka den åländska ekonomin eller utgöra en avgörande injektion i en byggbransch som tvingats dra ner på farten. Men det är en av många viktiga signaler som måste skickas ut över hela Åland. Den åländska ekonomin är på många sätt i en djup och reell svacka, vilket det finns skäl att återkomma till nästa vecka då landskapsregeringens halvårsredogörelse ska hanteras på nytt i denna sal. Läget är kärvt men inte omöjligt. Ur kriser föds framgång, så har det alltid varit och så kommer det alltid att förbli. Det gäller bara att aldrig låta krisen förmörka vägarna mot framtiden. Vi ska fortsätta bygga, vi ska fortsätta utveckla, vi ska fortsätta ta risker och vi ska fortsätta skapa ett bättre Åland. I det arbetet utgör den föreslagna lagen en liten men ändå viktig del. Ofta kommer som bekant de fina sakerna i de små förpackningarna.

Fru talman, med hänvisning till det sagda och till finans- och näringsutskottets betänkande föreslår ett enhälligt utskott att lagtinget godkänner lagförslaget beträffande lag om landskapsborgen för bostadslån.
Rätt eller fel att vara med och borga för privat husbyggande? Rätt, så länge det sker inom rimliga gränser! Hus är viktiga för folk och framtidstro är nödvändigt för samhällen.

Kommentarer

Populära inlägg