Allt handlar om energi

Det åländska, strukturella, hållbarhetsarbetet tog sin början i finans- och näringsutskottet för två perioder sedan. Då godkände utskottet regeringens övergripande mål att arbeta mot ett mer bärkraftigt samhälle och detta fick ett enhälligt stöd av Ålands lagting. Utvecklings- och hållbarhetsagendan för Åland kräver en uthållig arbetsinsats som sträcker sig över flera valperioder och således också med en nödvändighet över de partipolitiska skiljelinjerna. Här kommer till exempel hanteringen av framtidens gröna energi in i bilden. Åland har enorma möjligheter att positionera sig som en leverantör av energi från hållbara källor vilket skulle stärka självstyrelsen och skapa långsiktig trygghet i försörjningen av landskapet i form av arbetsplatser. De projekt som är avsett att möjliggöra anläggandet av stora vindkraftparker i havsområdena utanför Åland är det överlägset största och viktigaste framtidsprojektet under den kommande mandatperioden i lagtinget och av avgörande betydelse för att vi ska kunna delta i omställningen till ett elektrifierat samhälle, något hela världen efterlyser. Ett enhälligt utskott framhåller därför den överenskommelse som sex lagtingspartier ingick på försommaren 2023 gällande en gemensam syn på utvecklingen av vindkraft på Åland. När det gäller förverkligandet av hållbarhetsagendan noterar utskottet att de så kallade storföretagen visat stor aktivitet i arbetet, medan det är lite oklart var de mindre företagen befinner sig i processen. Utskottet är också medvetet om att det kan vara svårt för ett fåmansföretag att engagera sig i övergripande processer som inte direkt berör det egna företaget. Hållbarhetsarbetets stora utmaning är att övertyga befolkningen om nödvändigheten att ändra livsstil för att eliminera nettoförbrukningen av jordens resurser. Utskottet ser därför elektrifiering i kombination med digitalisering som en avgörande faktor när det gäller att skapa denna förändring utan att befolkningen upplever att livskvaliteten går ner. Kan Åland vara en källa till denna energi stärker vi inte bara självstyrelsen utan hela världen. Utskottet vill betona vikten av att ha insikt om samspelet mellan och uppfyllelsen av de olika aspekterna av hållbarhet, nämligen den miljömässiga, ekonomiska och sociala hållbarheten. Åland som samhälle uppfyller redan idag på många sätt en grundläggande balans mellan dessa faktorer, men man bör hela tiden komma ihåg att arbeta för att upprätthålla denna balans och givetvis att stärka de hållbarhetsmässiga aspekterna i varje del av helheten.

Kommentarer

Populära inlägg