Viktigt att lyfta fiskefrågan

Få näringsgrenar definierar landskapet Åland lika väl som fisket. Det är fisken i havet som skapat och skapar förutsättningar för livet på land. Mot den bakgrunden är det utomordentligt viktigt att tydligt markera när vi på nytt ser hur ministerierna i Helsingfors använder självstyrelselagen som ett rundningsmärke. Den här gången handlar det om jord- och skogsbruksministeriet som väljer att bortse från självstyrelselagen och tidigare utslag från Högsta domstolen vilka tydligt anger att förhandlingar ska ske och överenskommelser ska uppnås innan beslut fattas. Det råder inga som helst tvivel om att Finland och Åland är att betrakta som jämbördiga parter när det gäller hur havets överskott ska hanteras.

Centerns tidigare lantråd etc Roger Nordlund understryker hur viktigt det är att förhålla sig bestämt gentemot ministerierna:

”Det har över tid visat sig nödvändigt att uppträda tydligt då det funnits olika viljor i Finland och på Åland. Detta är inte första gången det hänt och historien har alltid visat att Åland bara når framgång genom att argumentera sakligt och alltid lyfta fram självstyrelselagen som tydligt stadgar om delning av makten.”
Från Åländsk Centers sida stöder vi till fullo landskapsregeringens strävanden att förhandla fram en rättvis fördelning av fiskekvoterna och att föra frågan till Högsta domstolen för avgörande. Mot den bakgrunden står vi självklart också bakom beslutet att låta fisket fortsätta tills en gemensam överenskommelse har uppnåtts.
Åland är en egen fiskenation och ska därför behandlas jämbördigt när det gäller framtida kvoter.

Kommentarer

Populära inlägg