Tack för allt, vila i frid

Begravningar är slutgiltiga och för alltid och därmed omöjliga att förhålla sig till. I vart fall svåra att vänja sig vid. I går var en sådan stund i den lilla och vackra Östergarns kyrka på Gotland. Inramad av vinterns första snö.

I kistan låg Bo Frykenstam som avled elfte december i en ålder av sjuttioåtta år. Bosse var en man som var stark i sak och mild i ton. Han var en av dem som skapade öspelen som startade år 1985 på Isle of Man. Han satt med i exekutivkommittén från början fram till år 2005, de fyra sista åren som dess ordförande. Jag jobbade med honom mellan åren 1997 och 2005 och lärde mig under den tiden hur ledarskap fungerar i internationella organisationer. För det är jag Bosse evigt tacksam. Inga studier i världen kunde ersatt de åren.

Bosse var en ledare av det rätta virket. Han lät människor ta ansvar och växa av egen kraft. Han var generös med beröm och delade frikostigt med sig av sina egna erfarenheter. Han bangade heller aldrig en utmaning, närhelst vi såg ett bordtennisbord under våra många gemensamma resor blev det match. Som han vanligen vann.

Det var också Bosse som låg bakom idén att plantera ett träd på varje värdö. Därför växer i dag en fin ek vid golfbanan i Kastelholm och ett annat vid Idrottsparken i Mariehamn.

I dag är Bosse borta och livskamraten Maja och den övriga familjen har bara sina minnen kvar. Det är inte vilka minnen som helst. Bosse var nyfiken in i det sista och var den som mer än andra såg till att Gotland ska stå som värd för NatWest Island Games 2017. Hans minne hyllas över hela världen, ett resultat av det engagemang som sträckte sig långt utanför Gotlands gränser.


Bosse reste gärna och ofta och uppmuntrade andra att göra likadant. ”Utan spaning, ingen aning”, var ett av hans många uttryck.

Jorden är alltså numera lite fattigare men i himlen blir det fart. Jag är säker på att Bosse redan letat upp ett bordtennisbord och står redo att utmana Gud Fader själv på match. Jag vet vem som vinner.

Tack Bosse.

And in English:

Funerals are final and forever, and thus impossible to relate to. In any case hard to get used to. Yesterday was such a moment in the small and beautiful Östergarns church on Gotland in clear white snow.

In the coffin layed Bo Frykenstam who died on December 11 at the age of seventyeight years. Bosse was a man who was strong in substance and mild in tone. He was one of those who created the NatWest Island Games, which started in 1985 on the Isle of Man. He served on the Executive Committee from the beginning until 2005, the last four years as its Chairman. I worked with him between 1997 and 2005 and learned during that time how leadership works. Because of that I’m Bosse deeply grateful. No studies in the world could replace that.

Bosse was a sports leader of the right stuff. He let people take responsibility and grow unaided. He was generous with praise and shared his own experiences. He never turned down a challenge, whenever we saw a table tennis table during our many common journeys we had a match. Which he usually won.

It was also Bosse who was the mastermind behind the idea to plant a tree for each Host Island. Therefore a nice oak tree today 
grows at the golf course in Kastelholm in Åland and another one in Mariehamn.

Today Bosse is gone and his life-comrade Maja and the rest of the family have only his memories remain. It is not memories whatsoever. Bosse was rich. Bosse was curious up to the final and was the one who more than others made Gotland the Host of the NatWest Island Games in 2017. His memory is celebrated all over the world, a result of the commitment that extended far beyond Gotland’s borders. Bosse travelled often and willingly, and encouraged others to do the same. ”Without intelligence, no idea,” was one of his expressions.

The earth is thus now a bit poorer, but the sky will glow. I’m sure Bosse already has been looking up a table tennis table and stands ready to challenge God the Father himself on the match. I know who wins.

Thanks Bosse.


Bosse Frykenstam från Gotland var en idrottsledare som uppmuntrade andra att växa och bättre än så blir det aldrig. Bilden togs vid NatWest Island Games på Rhodos år 2007.
Östergarns kyrka på Gotland i går då de närmaste tog farväl av en man som lämnat spår som ska leva för evigt.

Kommentarer

Populära inlägg