Tufft möte om EU:s finanser

I dag möts EU:s finansministrar i Bryssel. Det har man gjort många gånger förr men för varje år sjunker takhöjden något. Vi vill alla gärna tro att läget går mot det bättre, att tillväxten tar fart och att fler människor får jobb. Statistiskt sett går detta att bevisa med rätt stor säkerhet. I verkligheten ser det annorlunda ut. Vi på Åland och i Finland och i Sverige är än så länge förskonade men i övriga Europa är arbetslöshetsgraden inte längre teoretisk utan på riktigt. Av precis det skälet önskar jag alla inblandade i dagens möte alla lycka, det ni kommer fram till gör skillnad.

Så här lyder den finländska positionen inför mötet (från finansministeriet):
”Europeiska unionens finansministrar samlas i Bryssel den 8 juli för Ekofinrådets möte. Vid mötet granskas framstegen i Europa 2020-strategin, som är EU:s tillväxtstrategi. Dagen före Ekonfinrådets möte hålls ett möte i euroländerna.

Euroländernas ministrar får en lägesrapport om bankunionen. De informeras också om den aktuella fasen i Greklands anpassningsprogram och förberedelserna för Litauens euromedlemskap. Därtill utbyter ministrarna åsikter om minskningen av skattekilen på arbete.

Översyn av Europa 2020-strategin

Tillväxtstrategin för en smart, hållbar och inkluderande tillväxt lanserades av kommissionen år 2010. Den ger stöd för bl.a. strukturella reformer och motiverar till investeringar. Ekofinrådet kommer att hålla en principdiskussion om översynen. Finland anser att det är bra att verkställandet av strategin utvärderas utifrån resultaten för de första strategiåren.

Italienska ordförandeskapets arbetsprogram

Italien blev EU:s ordförandeland i början av juli. Finansministrarna får en översikt om ordförandeskapets arbetsprogram för de följande sex månaderna. Italiens viktigaste mål under ordförandeskapet är att påskynda den ekonomiska tillväxten och skapa nya arbetstillfällen inom EU. Finland stöder Italiens mål, särskilt när det gäller den ekonomiska tillväxten och sysselsättningen.

Beredning av rättsakter om stabilitetsavgifter till bankunionen

Kreditinstituten i bankunionens länder ska bidra till EU:s gemensamma rekonstruktionsfond och till täckningen av förvaltningskostnaderna för EU:s rekonstruktionsnämnd. Kommissionen avses fatta beslut om förslagen till rättsakter i höst. Ekofinrådet får en lägesrapport om detta beredningsarbete vid mötet. Finland anser det viktigt att rättsakterna om stabilitetsavgifter i så hög grad som möjligt garanterar likabehandling av kreditinstitut på den gemensamma marknaden.”
På Åland visar den nyligen utgivna Arbetsmarknadsbarometern att volymen på antal jobb växer blygsamt men ändå något. Störst är rekryteringsbehovet i den privata sektorn vilket är sunt. Här kan man läsa hela Åsubrapporten.

Så här illustrerade i tiderna The Economist de europeiska finanserna i spåren efter Greklandskrisen. Den är ännu inte till alla delar över.

Kommentarer

Populära inlägg