Klarspråk om bolagisering

All uppmärksamhet är bra och i det här fallet sammanfattar dagens Nyan-löpsedel rätt väl mina åsikter. Att inte använda kompetens när den finns runt knuten kan aldrig vara bra politik.
Mariehamns stads elverk ska bolagiseras och det nya bolaget heter Mariehamns Elnät Ab. I det sitter jag som ordförande men är ändå häpen över att stadsstyrelsen lät partibok gå före kompetens när den nya styrelsen tillsattes i måndags.
Ett av ämnena i gårdagens stora budgetdebatt i stadshuset var den bolagisering som pågår för att skapa Koncernen Mariehamn. Jag är sedan i måndags djupt insyltad i den processen som nyvald ordförande för Mariehamns Elnät Ab sedan stadsstyrelsen sagt nej till den tidigare. Jag är häpen och frustrerad (samtidigt) över stadsstyrelsens agerande i en för Mariehamn och mariehamnarna avgörande bolagisering och uttryckte mig så här vid fullmäktiges möte i går:
Herr ordförande,

Jag vill på Mariehamnscenterns vägnar inleda med att på intäktssidan stödja det förslag till budget för år 2014 som stadsstyrelsen enats kring. Det är tyvärr nödvändigt att höja inkomstskatten och det är klokt att införa en fastighetsskatt. Vår förhoppning är att inkomstskatten från och med år 2017 ska kunna sänkas tillbaka till tidigare nivå medan fastighetsskatten i det långa loppet är såväl stabilare som enklare att förutse och därmed basera prognoser på. De senaste åren har tydligt visat att en ekonomi som lutar sig mot förhoppningen om stora bolagsvinster blir oförutsägbar och ryckig. Den konjunktur vi befinner oss i är här för att stanna och staden och dess förvaltning måste därför seriöst och professionellt anpassa sig till verkligheten. Detta är något alla stadsbor måste vänja sig vid. Det går inte att upprätthålla den service vi har haft med de inkomster vi har. Dessa inbesparingskrav har vi sett komma under de två senaste åren men till följd av politisk ängslighet ännu inte förmått hantera. På detta måste det bli ändring och vi från Mariehamnscentern förutsätter att stadsledningen på allvar inser problemen och åtgärdar dem. Hittills har detta enligt vårt förmenande inte gjorts. Den förtätning vi beslutat om har till exempel inte genomförts och den översyn av förvaltningen som påbörjats har ännu inte gett tillräckliga resultat.

Jag noterar på förstasidan i budgetförslaget att Mariehamn vill vara världens minsta metropol vilket i mina öron låter ganska naivt. Vi ska också vara innovativa och moderna, konkurrenskraftiga och växande samt långsiktiga, jämställda och hållbara. Det är däremot mål jag kan ha sympatier för men det kräver mer än bara ord på ett papper. Det kräver handling och det kräver mod. Tyvärr ger verkligheten en annan bild av vår stad än vad dessa slogans ger uttryck för.

Jag ska ge er ett exempel från det dagliga livet, något som utspelade sig i går. Detta ska ses mot bakgrund av följande skrivning i budgetmaterialet: ”Det är också sannolikt att stadens bolagiserade verksamheter skulle skötas bäst inom ramen för en egen affärskoncernbildning inom koncernen Mariehamns stad. Samtidigt innebär byte av associationsform för kommunal verksamhet många frågeställningar, t.ex. kring ägarstyrning, maktfördelning, ekonomiska ramar etc., varför ett noggrant utredningsarbete behöver göras.” I verkligheten gör stadsstyrelsen och –ledningen i Mariehamn precis tvärtom vilket äventyrar denna utveckling.

Jag är sedan i går nyvald styrelseordförande i Mariehamns Elnät Ab. Bolaget som tar över elverkets alla uppgifter vid årsskiftet har femton anställda och är ett resultat av en bolagiseringsprocess som Mariehamns-Centern drivit och som alla övriga partier ställt sig bakom. Första steget var elverket, nästa är hamnen.

För att bolagisering ska lyckas ställs stora krav på kompetens och professionalism, även i styrelsearbetet. Av precis det skälet upplät Mariehamns-Centern för två år sedan en av sina platser i den tidigare elverksdirektionen till Henrik Lundberg, före detta vd för Ålands elandelslag och en av få experter på den nordiska och internationella elmarknaden. Dessutom har han i sitt vd-arbete för Posten Åland bolagiserat även den verksamheten. Han tog sig an uppdraget med stor entusiasm och har under de två gångna åren arbetat hårt tillsammans med elverksledningen och de politiskt tillsatta direktionsmedlemmarna för att bolagisera elverket och skapa balans i en ekonomi som var svårt sargad efter åratal av dålig skötsel under ledning av fritidspolitiker.

Denna process försöker man nu från stadsstyrelsens sida av allt att döma försvåra. Den nya styrelsen som valdes vid stämman i går och som jag alltså leder består av fem politiskt tillsatta ledamöter, några av dem tillfrågade på förhand, vissa blev uppringda under bolagsstämmans gång för att ge sitt samtycke. Alla som blev valda är kloka och kunniga inom både det ena och det andra men saknar djupgående och nödvändig kunskap om elmarknad och bolagiseringar. Stadsstyrelsen och dess moderata ordförande Petri Carlsson tackade nej till Henrik Lundberg som för att fortsätta leda det nybildade bolaget med allt arbete det medför hade velat ha ett höjt årsarvode, i samma storleksordning som en månadslön för vdn. Detta är en summa som absolut inte är för hög och dessutom ofta norm i bolagsvärlden. Det handlar ändå om att sköta ett bolag vars omsättning uppgår till tio miljoner euro per år och som har över 10.000 mariehamnare som kunder vilkas elräkningar påverkas direkt av hur bolaget styrs och sköts. När Lundberg tackade nej fanns ingen annan utväg än att jag, till följd av tidigare politiska överenskommelser, tog ordförandeskapet mot ett årsarvode om 500 euro eller nästan 42 euro per månad…

På grund av denna dumsnålhet från stadsstyrelsens sida har vi nu en ny bolagsstyrelse utan nödvändig branschkännedom i ett läge när staden i sitt budgetförslag konstaterar att det måste till fler bolagiseringar för att skapa balans i ekonomin. Jag tillbringade denna förmiddag på elverket och träffade bedrövade anställda som ställer sig frågan om stadsstyrelsen alls är insatta i problematiken som bolagiseringsprocessen skapat och skapar. Jag vill ta frågan ännu längre. Vill verkligen stadsstyrelsen mariehamnarnas bästa?

Av det skälet och av omsorg för framtiden föreslår vi ett ändringsförslag på sidan 14, under rubriken Koncernen Mariehamn. Till fjärde stycket vill vi införa följande ordalydelse: ”Särskild vikt bör i sammanhanget läggas vid ändamålsenlighet, kompetens och lämplighet vid sidan av politisk tillhörighet vid tillsättandet av styrelser.”

Vi noterar med tillfredsställande att budgetförslaget även innehåller skrivningar om driftsprivatisering av samtliga sport- och fritidsanläggningar. Vi stödjer detta med förbehållet att man där det är ändamålsenligt ska låta kompetens gå före partibok. Framgångsrik bolagisering kräver en kombination av vilja och förmåga.

I budgeten noterar vi också att man enligt planen vill tidigarelägga en investering på 1,9 miljoner euro i ett nytt daghem i Mariehamn och göra denna före den nödvändiga renoveringen av Övernäs skola. Det är en prioritering vi inte kan ställa oss bakom. Vi föreslår därför en ny skrivning på sidan 19 som går ut på att om- och tillbyggnaden av Övernäs skola genomförs först och att daghemmet skjuts på framtiden.

I fjolårets budget kunde vi konstatera att kostnaden för utkomststödet steg kraftigt. Utvecklingen har sedan dess fortsatt i negativ riktning varför åtgärder utöver det vanliga behöver vidtas. Vi noterar att socialförvaltningen ska ta fram förslag för att motivera unga arbetslösa att aktivera sig. Här vill vi påminna om vad vi redan i fjol motionerade om, nämligen att staden ska erbjuda tillfälliga jobb ute i verksamheten för särskilt unga arbetslösa. Det är alltid bättre att vara behövd och nyttig än att sitta hemma och se tiden gå. Därför föreslår vi ett tillägg till skrivningen på sidan 52: ”Mot bakgrund av detta görs en förutsättningslös prövning i syfte att erbjuda särskilt unga arbetslösa tillfälliga jobb.”

Sammanfattningsvis. Stadens läge är i ekonomiskt avseende prekärt men naturligtvis inte hopplöst. Genom att under de kommande två åren spara minst lika på mycket på verksamheten som medborgarna föreslås betala mera i skatt närmar vi oss det nödvändiga målet, en budget i balans.

Tack för ordet.

Kommentarer

Populära inlägg