Mer kraft till vindenergi

Denna vecka har inte bara handlat om jordbruk och bondetåg. I det tysta behandlade lagtinget i måndags frågan om extrastöd till den åländska vindkraften. Jepp, energisektorn är i likhet med lantbruket och sjöfarten föremål för finansiering med hjälp av skattemedel. Vissa sektorer som är bra för alla och som gynnar en hållbar livsstil vinner alla på att vi stöder för i sista ändan leder sådana åtgärder till renare miljö och därmed en bättre framtid för precis varenda en.

Så här presenterade jag lagförslaget:

Fru talman,

Vid sidan av ren mat och vatten, utbildning, vård och IT-frågor hör förnyelsebar energi till alla samhällens största utmaningar och möjligheter. Den som producerar elektricitet billigast på ett hållbart sätt löser ett problem som hela världen brottas med. Naturens resurser är till många delar begränsade men dit hör som bekant inte vinden. Eller solen.

Om lagtinget godkänner detta förslag till ändring av landskapslagen om produktionsstöd för el betyder det att en miljon euro kan föras över till åländska vindkraftsaktörer och användas till exempelvis utveckling och forskning. Detta beror på att Finlands regering för något år sedan ändrade reglerna om återbäring av acciser samtidigt som branschen i Finland kompenserades med ett nytt så kallat tariffsystem. Då det visade sig svårt för de åländska bolagen att komma med i det nya stödsystemet blev följden försämrad lönsamhet och oro inför framtiden. Därför beslöt Ålands landskapsregering att över den egna budgeten stödja den förnyelsebara energin för att ge aktörerna den framtidstro som är nödvändig av flera skäl. Det är viktigt att med alla medel minska beroendet av fossila bränslen hos oss och i omvärlden.

Åland har legat i framkant när det gäller utveckling av teknik för att utvinna elektricitet ur vind. Och enligt den kloka principen att man ska förbättra det man redan är bra på är det en sund investering att ytterligare förfina och utveckla den vindkraft vi byggt kunskap kring. Detta visade sig inte vara så enkelt i dagens Europa. Lagförslaget har de senaste två åren legat i Bryssel för notifiering. Nu är det klart och EU har inget att invända mot att landskapet på egen hand betalar ut pengar för åren 2011 och 2012. I utskottsbehandlingen har vi understrukit vikten av att utvecklingen inom vindkraften fortsätter. Hela Europa söker lösningar på energiutmaningen. Här kan Åland spela en viktig roll och det är värdefullt att hela samhället står bakom detta.

Finans- och näringsutskottet har konstaterat att lagförslaget till största delen utgör en teknisk ändring i den tidigare lagen och stöder förslaget som berättigar de berörda producentgrupperna till ett fast produktionsstöd om 6,90 euro per megawattimme. Anslaget ryms inom de befintliga ramarna.
Så här hoppas jag det en dag ska se ut utanför den åländska kusten också. Ju mindre beroende vi blir av fossila bränslen och kärnkraft desto bättre för alla inblandade. I synnerhet bättre för de som ännu inte fötts.

      

Kommentarer

Populära inlägg