ÅHS, Paf och framtidstro

I dag handlade det om pengar i Ålands lagting. Den första tilläggsbudgeten debatterades och diskussionen var livlig. Oppositionen tog sitt halvtomma glas och hötte det mot regeringen som satt där med sina halvfulla glas.

Frågar du oppositionen i Ålands lagting är vattnet i detta glas snart slut.  Själv tycker jag det ser skapligt ut!
Själv satt jag där och funderade på vad jag skulle säga. Så här blev det.

Trevlig helg! Njut av solen och det (minst) halvfulla glaset!
”Fru talman,

För två och en halv månad sedan hade jag nöjet att från denna plats lämna över betänkandet från finans- och näringsutskottet över tilläggsbudget nummer två för 2012. Allt var inte riktigt frid och fröjd, osäkerheten var betydande. Det hade vi från utskottets sida påpekat redan tidigare i samband med behandlingen av den ordinarie budgeten för 2013 där vi efterfrågade fler besparingar. Jag och utskottet efterlyste i bägge fallen ett bättre, tydligare och mer inspirerande ledarskap överlag och i synnerhet inom ÅHS som står för en avgörande del av landskapets budget och är direkt avgörande för att nå en balanserad ekonomi. Historien förskräckte. Alltför många gånger hade ÅHS räddats genom tilläggsbudgeter och alltför många gånger hade kostnaderna likväl överstigit intäkterna. Sedan dess har det skett några förändringar och några förbättringar men utmaningarna är fortfarande många. Man ska dock minnas att det förlöpt blott några månader.

Då, i januari 2013, verkade det vara likadant som så många gånger tidigare när det handlade om ÅHS. Mitt under den mest intensiva budgetbehandlingen fick vi i utskottet erfara att tilläggsanslaget till ÅHS inte skulle räcka. Det behövdes mer. Detta valde utskottet att inte godkänna då ärendet inte i tillräcklig mån hade beretts av landskapsregeringen. I dag kan jag konstatera att vi gjorde rätt. Det då upplevda underskottet har nu enligt tilläggsbudgeten förvandlats till ett överskott. Om det kan man tycka vad man vill men vi vet alla att vård är nödvändig, kostsam och svårförutsägbar verksamhet. Vi efterlyste också ”noggranna analyser” samt ”analysresultat och åtgärdsprogram” kring ÅHS i denna första tilläggsbudget som vi i dag debatterar. Skrivningarna i budgetförslaget väcker såklart frågan när en analys är tillräckligt bra och när åtgärder är tillräckligt starka. Det finns ju som bekant folk som väljer att se det halvtomma glaset istället för det halvfulla. Jag tycker inte vi behöver göra det i det här fallet. ÅHS klarade sina ramar i fjol. Tack vare mödosamt, strukturerat och, viktigast av allt, framåtinriktat arbete av styrelsen. Man har anställt en ny förvaltningsdirektör och en ny chefsläkare. Dessa två är vitala i det fortsatta arbetet med att skapa en kostnadseffektiv vårdapparat och det vore orättvist att i dag slunga anklagelser mot och ställa alltför hårda krav på ett arbete som knappt hunnit börja. Jag får dock konstatera det oerhört viktiga i att hela styrelsen även i fortsättningen ska analysera, stötta, utveckla och med gott humör driva verksamheten mot framtiden med stöd av sina chefer och hela den stora organisationen som, det vet de flesta som varit i kontakt med den, sköter om ålänningarna på ett sätt som har få motsvarigheter bland liknande samhällen i hela världen.

En annan fråga som kräver mer utrymme än en kort stund i denna talarstol är användandet av överskottet från Paf. Det är kanske dags att på ett mer aktivt vis använda de pengarna i olika verksamheter det åländska samhället till godo, utan att anlägga intellektuellt tveksamma moraliska aspekter i frågan. För vad är det egentligen för skillnad mellan pengar som kommer från en nöjesindustri som Paf jämfört med skattemedel som flutit in från sprit- och tobaksförsäljning ombord på färjor som ryms in under taxfreeundantaget? Att vinsten och pengarna passerat den finska skattebjörnen? Det handlar i Pafs fall om ett resultat av en laglig verksamhet som borde behandlas därefter. Jag anser det viktigt och nödvändigt att vi använder de pengar vi och vårt bolag ärligt förtjänat för att bygga ett långsiktigt starkt och välmående Åland. Det är vi skyldiga våra förfäder och våra efterlevande i hanterandet av självstyrelsen. Samhällsinvesteringar är nödvändiga för att dels locka nya ålänningar till vår ö och dels skapa livsinnehåll för alla dem som redan valt att bosätta sig här.

En annan betydelsefull del av den åländska ekonomin är pensionsfonden som nu för första gången analyserats på ett sätt som skapar trovärdighet och framtidstro. Resultatet är hedervärt och underlaget seriöst. Jämfört med omkringliggande regioner tyder allt på att Åland genom åren till och med överfinansierat fonden vilket är många gånger bättre än motsatsen vilket nu med kraft kan komma att drabba såväl hela Finland som många av landets kommuner.

I förslaget till första tilläggsbudget finns även anslag för aktier i Norra Ålands Industrihus Ab. Det projektet liksom andra av särskilt allmänintresse ska utskottet såklart titta närmare på i den fortsatta behandlingen.

Avslutningsvis fru talman. Det finns områden som inte beviljats tilläggsanslag i denna budget trots att det möjligen finns ett behov. Det är bra och det visar beslutsamhet när det handlar om ekonomiska realiteter. Har man inte råd, kan man inte köpa. Förutom ÅHS är till exempel Ålands gymnasium och skärgårdstrafiken vitala i processen att nå balans i budgeten. Finans- och näringsutskottet underströk i sitt betänkande i januari vikten av budgetdisciplin inom hela förvaltningen. Vi har sedan dess fått besked från Finland beträffande framtidens klumpsumma vilken, oaktat en lång rad förbehåll, ser skaplig ut. Det räcker dock inte till. Vi måste också se över varje slant av våra skattepengar innan den betalas ut. Nyttan måste i varje ögonblick vägas mot kostnaderna. Av det skälet är det fel signal att bara tre månader in på året skjuta till nya medel till organisationer som spenderar pengar som inte finns. Först måste verksamheterna som sådana ses över.

Min förhoppning är att landskapsregeringen fortsätter den inslagna linjen och gör precis allt i dess makt för att hantera de egna kostnaderna och de egna verksamheterna. Det är rätt signal. Det krävs för att nå en budget i balans år 2015 vilket blir svårt men inte omöjligt. Framför allt är det nödvändigt. Men jag kan ha förståelse för att det i denna tilläggsbudget är för tidigt för att dra långt gående slutsatser och ser därför mycket fram mot den halvårsredogörelse som vi från utskottets sida efterlyste i samband med betänkandet för 2013 års budget. Vi är ett samhälle och vi ska inte ägna oss åt kvartalsrapporter, men ett halvårsbokslut är nog under rådande omständigheter viktigt. Liksom att ständigt stå i beredskap för nya inbesparingar. Nu ser vi i utskottet fram mot den fortsatta behandlingen av denna tilläggsbudget.”

Kommentarer

Populära inlägg