Stöd till framtidens energi

När det gäller naturresurser finns det tre saker som över tid talar till Ålands fördel. Här finns vatten och luft och starka vindar. Vattnet och luften tror jag på sikt blir starka argument för att locka besökare till vår ö.

De starka vindarna (mest gynnsamma i hela Finland!) är något vi till och med på kort sikt kan dra nytta av. Därför har finans- och näringsutskottet i ett enhälligt betänkande sagt ja till ett smärre vindkraftsstöd för att på riktigt göra det möjligt för branschen att överleva lågkonjunkturen och sedan ta nya tag för att bygga upp framtiden.

Detta har jag lyft många gånger tidigare. Till exempel hur vanligt det är med vindkraft i industrinationen Tyskland. Eller när vi förra behandlade ett liknande stöd. Och en europeisk vinkel på det hela samt en rapport från norska ön Hitra.

I min presentation i lagtinget i går försökte jag lyfta den stora bilden:
Talman, 
När det handlar om en hållbar framtid är det väldigt mycket som berör området energi. Vi använder elektricitet i stort sett varje vaken och sovande minut. Tyvärr är största delen av den elen inte producerad på ett hållbart sätt, den kommer från fossila bränslen eller kärnkraft som utarmar vår jord. 
Nu är vi på Åland inte i den positionen att vi kan göra något åt detta på en global nivå men vi har vissa möjligheter att lokalt göra vår energiproduktion lite mer hållbar genom att fortsätta satsa på den vindkraft som i dag utgör 23 procent av vårt energibehov. Tack vare djärva satsningar för länge sedan har vi i dag ett kunnande inom en bransch som alldeles på riktigt kan påverka hela världen. 
Kunskapen inom vindkraften har nu lett till att Åland i en unik operation och samarbete med Finland kan komma i åtnjutande av finansiering av tre stora vindkraftsparker vilket till och med kan göra Åland till en exportör av grön vindenergi. Den frågan avgörs i dagarna i Finlands riksdag och därefter i Ålands lagting och skapar då långsiktiga förutsättningar för en utbyggnad av vindkraften.
Det betänkande vi nu har på bordet handlar om historien och borde i den bästa av världar inte varit nödvändigt. Avsikten var från början att det tariffsystem som nu avgörs i riksdagen redan skulle vara klart. Så blev det inte och de åländska vindkraftsbolagens ekonomi är oerhört ansträngd. Därför är det ett enigt finans- och näringsutskott som förordar att landskapet betalar ut 4,90 euro per megawattimme eller sammanlagt 900.000 euro till dessa vindkraftsbolag för åren 2013 till 2015. Innan utbetalningen sker måste dock stödet notifieras. 
I samband med utskottsbehandlingen har utskottet upptäckt några smärre förbiseenden i lagförslaget varför vi föreslår att ett nytt moment tillfogas i den sjuttonde paragrafen. Övergripligt handlar det om att förtydliga att stödet bara riktar sig till vindkraftsproducenter. Alla förändringar beskrivs mer detaljerat i betänkandet.

Talman, genom att retroaktivt stödja den åländska vindkraften skapar vi möjligheter att i framtiden göra Åland till ett mer koldioxidneutralt samhälle. Det är helt i linje med den hållbarhetsstrategi som detta utskott tidigare formulerat och som antagits av detta lagting.
Mot bakgrund av detta är det ett enigt finans- och näringsutskott som står bakom detta betänkande varför vi föreslår att lagförslaget antas med de angivna förändringarna. Tack.
Redan i dag får Åland nästan en fjärdedel av sin elektricitet från vindkraften. Här på Allwinds hemsida kan man läsa mer om de åländska möllorna.

Kommentarer

Populära inlägg