Läsandet borde öka

Jag berättade tidigare om tisdagens stadsfullmäktige som till stor del handlade om skattöret för år 2016. Det blev tyvärr ingen sänkning.

Mötet handlade också om det år som gått i form av en så kallad tertialrapport. I den finns mycket att läsa men själv valde jag att lyfta fram följande slutsatser:
Ordförande,
Det är en viktig sanning att siffror alltid ska åtföljas av bokstäver. I Mariehamnscentern tycker vi denna tertialrapport i väldigt många avseenden är beskrivande och tydlig fast jag kan ge ledamot Lennart Isaksson en poäng i att presentationen av skuldbördan och balansräkningen kunde vara tydligare. Men detta ska mer handla om texterna som står vid sidan av siffrorna vilka i flera avseenden stämmer till eftertanke.

Övergripande ger tertialrapporten en bra bild över duktiga nämnder och huvudsakligen ordning och reda. I vart fall när det gäller siffrorna och nyckeltalen. Rapporten ger dock också skäl till stor eftertanke kring ett för varje samhälle oerhört viktigt område, nämligen vår fritid, i form av fysiska aktiviteter och intellektuella utmaningar. Jag blir nedstämd av att läsa att besöken till fritidsanläggningarna minskar samtidigt som vi lånar allt färre böcker, vilket även ledamoten Igge Holmberg påpekade. Båda dessa faktum kan vara delförklaringar till att befolkningen minskar. Vi måste fråga oss om det blivit tråkigare att bo i Mariehamn. Jag blir också häpen över att 60 procent av bibliotekets bokbestånd utgörs av facklitteratur och att 40 procent av utlåningen utgörs av dylika. Har stadsborna slutat läsa den skönlitteratur som gör oss kreativa och ifrågasättande och lite roligare? Jag vill lyfta biblioteken!
I rapporten framkommer att utlåningen minskar i mindre grad i landsortsbiblioteken där också andelen skönlitteratur är större. Detta stämmer till eftertanke. Gör man verkligen rätt i stadsbiblioteket? Det är självklart mycket svårt för pappersböcker att konkurrera med lättillgängliga elektroniska läsupplevelser men nog borde vi göra allt för att få fart på läsandet igen. Att dra ner för mycket på sinnliga och fysiska upplevelser skapar varken lyckliga stadsbor eller en levande metropol. Dessutom blir vi lite mindre påhittiga. Här skulle jag också gärna lyfta fram behovet av gatukonst i vardagen. Mariehamn ligger enligt min okulära och extremt subjektiva bedömning efter motsvarande städer. Kultur skapar liv och vi får inte låta oss bli dumsnåla.

Denna tertialrapport ger flera inspel till den detaljbudget som nu är i stort sett klar. Vår önskan är att detta fullmäktige tar till sig informationen i denna tertialrapport inför framtida diskussioner. Vår huvudsakliga uppgift är ju faktiskt inte att bara hålla koll på siffror, det krävs skådespel också för att göra stadslivet levande.
Stockholms stadsbibliotek är självklart mer innehållsrikt än det vi har i Mariehamn. Men för den skull måste vi alltid göra allt vi kan för att intellektualisera tillvaron för stadsborna.

Kommentarer

Populära inlägg