UNESCO och budgeten 2024

I lagtinget handlar det nu om budgeten för 2024 som diskuterats under måndagen och tisdagen. Jag höll gruppanförandet för Centern och det löd ungefär så här:
vårt självstyrda landskap är en del av en omvärld som är stadd i förändring. Så kan man säga att det alltid varit, vi människor utvecklas och utvecklar och vi gör det tillsammans. Vårt samhälle ser annorlunda ut än förut och det är precis som det ska vara. Vi lever i samklang med en omvärld som vi har att förhålla oss till. Vår ekonomi är delvis vår egen men också beroende av Finland och vår lagstiftning styrs i allt högre grad från EU. Detta begränsar vårt handlingsutrymme samtidigt som det skapar möjligheter som rätt hanterade kan stärka vår självstyrelse och autonomi. För Centerns vidkommande vill vi skapa ett samhälle som kan dra nytta av denna förändring och locka till oss inflyttning som gör oss större och friskare, i materiell och social mening. Alla samhällen som inte präglas av utveckling riskerar avveckling och det får aldrig hända Åland. Vi har i historisk mening gått från klarhet till klarhet och det ska vi fortsätta med. Vi gick från segel till ånga, från häst till traktor, från handarbete till IT och nu fortsätter vi framåt.
Budgeten för 2024 andas försiktighet och återhållsamhet vilket är rätt självklart för en så kallad valbudget. Den är också präglad av en mycket utmanande regeringsperiod där vi tvingats hantera effekterna av först en pandemi och sedan ett europeiskt krig. Tyvärr är den inte i så kallad balans. De planerade kostnaderna överstiger de förväntade intäkterna vilket inte är hållbart. Så har det varit de senaste tolv åren, åtminstone, trots ständiga försök att åtgärda det. Men trots detta är Åland på olika sätt starkare än någonsin. Vi är fler ålänningar som sköter fler företag, våra skatteintäkter är högre, arbetslösheten rimlig och inflyttningen fortsätter. Vår sjukvård och våra skolor är av högsta klass och vår utbildning och omsorg generös liksom den allmänna servicenivån. Detta och skatteundantaget vilket skapar goda förutsättningar för passagerartrafiken på färjorna utgör grunden för en stark besöksnäring och friska företag vilket är ett ska-krav för ett sunt samhälle. Ändå har vi enorma utmaningar framför oss och detta får såklart effekter för framtiden, närmast för en ny landskapsregering som Centern ser fram mot att vara med och forma. Vi har också att hantera en så kallad omställningsbudget där denna kommande regeringsbas slår fast framtida mål. Till vissa delar sker detta i finans- och näringsutskottets kommande behandling av budgeten och till andra delar blir det föremål för en rad olika arbetsgrupper där den blivande regeringsbasen formulerar omställningen. Inför dessa behandlingar vill vi från Centerns sida bidra med en internationell utblick.


Förra veckan hade jag förmånen att tillsammans med utbildnings- och kulturminister Annika Hambrudd och generalsekreterare Viveka Löndahl från landskapsregeringen delta i UNESCOs stora generalförsamling som sammankommer vartannat år i högkvarteret i Paris. Åland har med gott stöd från Finland och övriga nordiska grannar antagits som associerad medlem i denna internationella och fantastiska organisation som drivs av kärleken till utbildning, kultur, vetenskap, information och kommunikation; fem storheter som alla utvecklar mer än begränsar. UNESCO består av 200 nationalkommissioner, Åland blev nummer 200, och alla dessa fick sex minuter på sig att berätta om läget just nu. Det är en genomdemokratisk organisation där Åland får lika stort utrymme som Kina, USA och Frankrike för att nämna några. Dessa anföranden ger en bred bild över vad som händer i världen just nu och vad vi, på Åland, har att förhålla oss till framöver, på kort och lång sikt. Här har vi till exempel ett utmärkt tillfälle att lyfta vår neutralitet och demilitarisering som exempel för hela världen. I tider av krig och oro är Fredens öar ett koncept som väcker intresse vilket är väldigt tydligt i kontakterna med andra länder. I arbetet med att utveckla självstyrelsen är det av största vikt att vara med på den globala arenan.
I samband med dessa 200 presentationer från hela världen tonar också andra mönster fram och det klaraste budskapet av dem alla är klimatförändringen och behovet av grön energi och hållbarhet. Alla nationalkommissioner lyfter dessa frågor som direkt avgörande för den fortsatta utvecklingen av civilisationer, till och med oljestater som Oman och Qatar understryker betydelsen av investeringar i grön energi. Skälet är enkelt, människan för just nu och överallt en kamp mot förändringar som vi inte är redo för. Nationer drabbas av stigande havsvatten, extremväder slår sönder infrastruktur, vulkanutbrott blir vanligare och människor förhindras att nå sin fulla potential till följd av naturfenomen. Detta är inget påhitt, detta är vetenskap och något som sker globalt och som måste hanteras och då är det läge för oss på Åland att se möjligheterna i utmaningarna. Världens beroende av fossila bränslen måste upphöra och andra energikällor måste utvecklas. För Ålands del landar detta i att förverkliga Fokusområde 3 i budgeten, grön kraft på export. Vårt strategiska läge mellan Finland och Sverige skapar förutsättningar för att vi ska kunna etablera oss som ett centrum för förnyelsebar energi, från sol och vind. Vi har också alla möjligheter att bygga infrastruktur för fartyg som passerar Åland. Detta projekt har oerhörda möjligheter i form av arrendeintäkter, skatter, arbetsplatser och framtidstro. Potentialen är enorm. Vi ska driva på arbetet med att skapa goda förutsättningar för att den storskaliga vindkraften ska kunna etablera sig på Åland, världen behöver grön energi och vi befinner oss på en plats där det blåser gynnsamma vindar. Detta faktum kan vi alla tjäna pengar på och samtidigt göra en insats för den omställning som världen efterlyser.
Centerns lagtingsgrupp vill hitta bredast möjliga politiska stöd bakom framtidssatsningar inom energisektorn och andra områden. Digitaliseringen har vi pratat om de senaste tjugo åren, nu är dags att agera. Kraften i vår skärgård har vi diskuterat i decennier men utvecklingen av skärgårdstrafiken har stått still vilket gör att vi aldrig kunnat dra full nytta av denna unika plats i Norden. Det är dags att utveckla, bygga, förbättra och förädla med målet att stärka självstyrelsen, göra Åland större, engagera alla ålänningar och göra inte bara självstyrelsen utan Norden till en global förebild. Vi ska vara lokala och globala samtidigt.
För att knyta an till inledningen befinner vi oss i förändringens tidevarv och till skillnad från tidigare är detta inte längre teoretiskt. Omställningen sker nu och därför måste vi stå redo att betrakta vår vardag på ett nytt sätt. I korthet kan man säga att vi står inför ett val; vi kan fortsätta som hittills eller vi kan söka nya lösningar. Om vi väljer det första betyder det med säkerhet att vi stagnerar, om vi väljer utveckling bestämmer vi själva över vår framtid och vår självstyrelse. Mot denna bakgrund är det extremt viktigt att vi fortsätter investera i utbildning inom en rad olika områden, också sådana som kan te sig helt nya. Inom UNESCO-familjen, världens största, finns ett talesätt som är värt att ta till sig; svaret på alla frågor som finns är kort och gott – utbildning.
Med detta sagt önskar vi finans- och näringsutskottet all lycka och klokskap i den fortsatta budgetprocessen och vi ser fram mot konstruktiva diskussioner och beslut i den kommande omställningsbudgeten.

 

Kommentarer

Populära inlägg