Tillfälligt stopp för Vårdöbro

Skrev mitt livs första reservation i går efter att ha förlorat en omröstning om Vårdöbron. Jag och min kollega Kalle Fogelström i finans- och näringsutskottet tycker att riskerna och den ekonomiska osäkerheten kring en renovering är för stora. Det är en slutsats vi inte dragit själva då våra insikter i brobyggnad är ganska rudimentära. Vi baserar våra slutsatser på rekommendationer som kommit från utexaminerade och erfarna brobyggnadsingenjörer. I stort sett ingen av dem anser att det är klokt att renovera den gamla bron. Det är såklart görligt men sannolikheten för att det blir både dyrt och svagt är, enligt expertisen, mycket stor.

De som tycker att det duger gott med att bygga en ny bro ovanpå trettiofemåriga betongfundament gör det på basen av tyckande och åsikter framom tillgängliga fakta. Fast... ett tag fanns det gott om autodidakta ”broingenjörer” i vårat lagting...

Det här är ett exempel på när andra självlärda brobyggare har arbetat på egen hand... Bilden har i övrigt inget med Vårdöbron att göra.
...och så här lagar samma experter punkteringar snabbt och enkelt och billigt! 
Man får mot den här bakgrunden vara glad över att det är en bro vi hanterat och inte ett atomkraftverk. Då hade det lätt kunnat bli fem kylbassänger istället för tjugo ”för det ser ju vem som helst att det räcker till”...
”Vem var de som sade att det skulle räcka med fem kylbassänger?!”
Jag begriper logiken i att oppositionspartierna Ålands Framtid och Liberalerna går mot beslutet i landskapsregeringen eftersom det är sånt som en opposition ska göra. Att moderaterna gör det förstår jag (också) mot bakgrund av att deras marknad finns i tätorterna. Det handlar alltså om att lägga ut näten där de flesta fiskarna simmar, och det gör de inte på Vårdö och på norra Åland. För om den nu aktuella bron hade legat i Mariehamn, är det då någon som tror att renoveringsspåret hade vunnit? Själv tycker jag det är viktigt att ha hela Åland i åtanke, helst hela tiden.

Ålands radio var på hugget i går och var först i rapporteringen från utskottets beslut. Här kan man höra med sina egna öron.

Här finns materialet från trafikavdelningen där man på basen av experternas utlåtanden och med omsorg av samhällsekonomin rekommenderat en nybyggd bro. Det blir i slutändan billigare och bättre.

Hur som helst. Jorden snurrar vidare och det är snart dags att ta helg. Ha en skön sådan.

Hela betänkandet från utskottet finns att läsa här.

Just det. Reservationen. Så här lyder den:
Reservation mot finans- och näringsutskottets betänkande nr 19/2013-2014
Undertecknade fogar följande reservation till finans- och näringsutskottets betänkande nr 19/2013-2014.

En majoritet i finans- och näringsutskottet har beslutat överge de av landskapsregeringen framtagna planerna på att bygga en ny bro mellan fasta Vårdö och Töftö, såsom föreslås i moment 48.30.79. Man föreslår istället att den gamla bron som byggdes mellan åren 1978 och 1980 ska renoveras och förses med en ny körbana.

Detta anser vi vara ekonomiskt oklokt och äventyrligt för hela Åland av olika skäl. Utgående från expertutlåtanden baserade på analyser och beräkningar har vi erfarit att den nuvarande bron delvis byggdes under extremt ogynnsamma förhållanden. Delar av betongen tilläts frysa i samband med gjutningen vilket skapat alkalikiselreaktion samt saltinträngning i armeringen. Betongens hållfasthet har därmed försämrats vilket gör dess framtida livslängd omöjlig att förutspå. Det cortenstål som användes i fackverket rekommenderas i dagens läge inte i utsatta miljöer vilket Vårdöbron ostridigt befinner sig i.

Vår uppfattning är dessutom att en renovering av den gamla bron inte kan ske med pågående trafik då riskerna för såväl arbetare som trafikanter skulle bli alldeles för stora. Tillfälliga lösningar i form av exempelvis pontonbroar är enligt vår uppfattning belagda med risker som överskrider det acceptabla. Sammantaget blir priset för en renovering både långsiktigt och kortsiktigt dyrare för hela samhället. Inte minst är näringslivet i regionen i allra högsta grad beroende av pålitlig infrastruktur.

Vår uppfattning är att det hör till ett samhälles allra mest grundläggande skyldigheter att sköta om befintliga infrastrukturer på ett sätt som inte stoppar eller, som i fallet med Vårdöbron, rentav backar utvecklingen. Vi anser, på basen av utskottsbehandlingen, att tillräckligt underlag för en renovering saknas. Det betyder i praktiken en omstart för broprojektet då nya undersökningar krävs innan vederhäftiga entreprenadhandlingar kan upprättas. Därmed tvingas den berörda regionen fortsättningsvis leva i ovisshet kring framtiden. Det drabbar inte bara Vårdö utan hela regionen eftersom brons infrastrukturella betydelse är mycket viktig för hela Åland.

Våra slutsatser baserar vi på rekommendationerna från landskapsregeringen samt, enligt vår uppfattning, klarläggande och tydliga expertutlåtanden vilka alla pekar åt samma håll. Riskerna för egendom och människor i samband med en renovering blir därmed alldeles för höga.

Med anledning av det ovanstående föreslår vi

att anslaget under moment 48.30.79. samt den till anslaget hörande detaljmotiveringen ska förbli i kraft.

Mariehamn den 23 oktober 2014
Jörgen Pettersson                   Karl-Johan Fogelström

Kommentarer

Populära inlägg